8.5 C
New York
dinsdag 16 augustus 2022

Vertrokken Omroep Zuidplas bestuurders geven eigen verklaring

De twee vertrokken bestuurders van Omroep Zuidplas hebben zaterdag 1 juli een schriftelijke verklaring naar de media gestuurd. In de verklaring geven ze een eenmalige toelichting op hun opstappen bij de lokale omroep in Zuidplas.

De presentator van het actualiteitenprogramma van Omroep Zuidplas “Zuidplas in het weekend” heeft de afgetreden secretaris en penningmeester van het bestuur uitgenodigd voor een gesprek in het programma met de voorzitter. Het standpunt van de afgetreden bestuursleden wordt in dit persbericht toegelicht.

De huidige voorzitter heeft mij en de penningmeester een mail gestuurd met daarin de volgende instructie, alsof wij na jarenlange vrijwillige inzet criminelen zijn: “Aangezien jullie je vertrek bij Omroep Zuidplas hebben bevestigd beschouw ik iedere toetreding vanaf nu tot het gebouw van de Omroep Zuidplas zonder mijn nadrukkelijk instemming als een onrechtmatige daad en als huisvredebreuk.” Wij mogen dus niet meer in de studio komen.

Er zijn door de huidige voorzitter teveel halve waarheden en pertinente onwaarheden verspreid, zonder voorafgaand overleg of wederhoor. Gewenst noodzakelijk overleg is vertraagd en soms onmogelijk gemaakt.

Er is door de huidige voorzitter, zelfs terwijl het bemiddelingstraject lopende was en afgesproken was dit in het kader van de bemiddeling niets te doen, teveel achterklap verspreid onder andere naar geselecteerde vrijwillige medewerkers en het is mijn ervaring dat er aantoonbaar een dubbele agenda is gehanteerd.

Er zijn meerdere stukken als vaststaand geïnterpreteerd en naar buiten gebracht, terwijl het nog discussiestukken waren. Er is op gewezen, met geen beterschap tot gevolg. Vervolgens is de integriteit van mij en de penningmeester openlijk in twijfel getrokken. Zelfs dreigende belangenverstrengeling is opgevoerd. Alles gefundeerd op aannames en geruchten. Een heimelijk opgenomen bespreking is in een vergadering onaangekondigd en selectief ten gehore gebracht, kennelijk met geen ander doel dan om ons te beschadigen.

De taak van een voorzitter is het leiden van een organisatie en vergaderingen in het belang van de organisatie. In de laatste PBO vergadering leek het erop dat juist chaos het motief was. Zo niet, dan bleek het onvermogen van de voorzitter om de vergadering te leiden. Voor allebei de opties geldt: voorzitter, stop ermee. Maar nee, de anderen moeten maar verdwijnen.

Tijdens constatering van deze feiten is de vertrouwensbreuk ontstaan.

De bemiddelingspoging met behulp van Chris Nebelstein bood geen zicht op een spoedige verbetering van de situatie. Dit omdat tijdens het lopende bemiddelingstraject aantoonbare pogingen zijn gedaan om mij en de penningmeester te ondermijnen. Het traject duurde bovendien te lang, terwijl er hard gewerkt moet worden om uitvoering te geven aan de samenwerkingsovereenkomst die is gesloten met de lokale omroepen van Capelle en Krimpen aan den IJssel om in het veranderde medialandschap het voortbestaan van een lokaal nieuwsmedium in de vorm van een streekomroep te kunnen borgen.

Om deze reden werd duidelijkheid geëist voor zaterdag 24-6-2017 om 21 uur. Herman werd de gelegenheid geboden om zonder gezichtsverlies zijn functie neer te leggen en zo niet dan zou ik samen met de penningmeester opstappen, omdat door de voortdurende ondermijning en aanvallen op onze integriteit, het onmogelijk was geworden om samen te kunnen werken. Herman koos er voor niet te vertrekken.

Ik constateer overigens dat de uitnodiging voor het gesprek in de studio mij pas is gestuurd nadat forumleden hiertoe opgeroepen hebben op de website van Omroep Zuidplas. Ik leid hieruit af dat de huidige voorzitter in eerste instantie een eenzijdige toelichting wilde geven in het interview en pas na de oproep van forumleden mij een uitnodiging heeft laten sturen.

Ik begrijp en waardeer deze oproep van de forumleden op de website van Omroep Zuidplas. Het lijkt mij echter niet juist om een bestuurscrisis, die inmiddels helaas tot ver buiten het bestuur is doorgetrokken, in een interview te beslechten of uit te spreken, waarmee er in de breedte van de organisatie en lokale samenleving nog meer vrijwilligers en mensen een conflict ingezogen kunnen worden waar zij part noch deel in (behoren te) hebben. Dit is in mijn ogen niet professioneel. (Ik behoud mij echter wel het recht voor om mij, ook in het openbaar, te verdedigen tegen ongefundeerde aantijgingen.)

Het had wenselijk geweest dat de tijd en moeite die de huidige voorzitter zich getroost om zijn mening over de bestuurscrisis, nota bene via een interview, wereldkundig te maken, had gebruikt om zich in een eerder stadium oprecht op zijn medebestuurders te oriënteren en ingevoerd te raken in de materie en de organisatie.

De verzoenende toon en houding die de huidige voorzitter nu aanneemt, na eerst zoveel schade toegebracht te hebben aan personen, OZ en de te vormen streekomroep, komt daarom niet geloofwaardig meer op mij over.  

Het besturen van een organisatie, zeker een vrijwilligersorganisatie zoals Omroep Zuidplas, is teamwerk en niet een solistische aangelegenheid.

Bovenstaand deel mag alleen in zijn geheel en letterlijk gepubliceerd worden en heeft instemming van Jan Vellekoop.

Het persbericht wordt ook naar andere media gestuurd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan Vellekoop

Gerard Mulder

Advertentie