8.5 C
New York
donderdag 19 mei 2022

Molenplatform stelt manifest op voor een verzekerd molenonderhoud

In de provincie Zuid-Holland staan 228 historische molens. Het in stand houden van dit historisch industrieel erfgoed, dat zo kenmerkend is in de landschappelijke beleving van het sterk verstedelijkt gebied, is een opgave van formaat. Naast de inzet van talloze vrijwilligers staat vooral de financiering van het onderhoud onder druk. De provincie speelt hierin een belangrijke rol. Dit is aanleiding voor het MOLENPLATFORM in Zuid-Holland om in de aanloop tot de verkiezing van de Provinciale Staten een MANIFEST op te stellen.

Wij vertrouwen erop te mogen rekenen, dat de toekomstige Provinciale Staten van Zuid-Holland het begrip kan opbrengen en de intentie heeft om de eigenaren in staat te stellen de historische molens als cultureel en industrieel erfgoed voor het nageslacht te behouden.

HET MOLENMANIFEST 2019:
De molens in Zuid-Holland zijn geliefde, monumentale beeldbepalers, die vragen om goed onderhoud. Om daarin te kunnen voorzien, vraagt het Molenplatform in Zuid-Holland om:

1. Door te gaan met steun aan en budget voor moleneigenaren, met hun vele vrijwilligers, om de historische molens van Zuid-Holland, onze iconen, in goede staat te houden en voor komende generaties te bewaren door onderhouds-, groot onderhouds- en restauratieregelingen, door draaipremie en de molenbiotoop.

2. In te zetten op voldoende onderhoud om dure restauraties zoveel mogelijk te voorkomen. Hiervoor is een verhoging van de provinciale bijdrage nodig, zodat moleneigenaren dichter bij de benodigde € 16.500 per jaar komen. Nu is er per molen nog een gat van € 7.400 die eigenaren niet op kunnen brengen, nog los van de eerder genoemde verzekeringskosten en dergelijke. Wij vragen u de provinciale subsidie te verhogen met € 3.700 per molen om beter onderhoud mogelijk te maken.

3. De tijdelijke regeling Groot Onderhoud om te zetten in een permanente regeling met een verhoging van het totaal beschikbare bedrag van € 250.000 en aanpassing van het subsidiabele bedrag naar 75% van de kosten.

4. In de provinciale subsidieregeling voor Restauraties een voorziening te treffen zodat de restauratie van molens in aanmerking komt voor een bijdrage van 75% van de kosten. Dit vanwege het bijzondere feit dat molens vrijwel geen extra inkomsten hebben door herbestemming.

5. Extra aandacht voor ruimtelijke sturing door de provincie ter bescherming van de molenbiotoop. Dit geldt voor alle nieuwbouwplannen, vooral in deze periode waarbij gemeenten in grote haast ontwikkelen, maar ook voor infrastructuur zoals nieuw aan te leggen wegen en viaducten én hoog opschietend groen.

Lees hier de punten met een toelichting. Foto boven : Thom Demmenie

Advertentie