8.5 C
New York
zondag 7 juni 2020

Raad stemt in met begroting maar uit zorgen

De begroting van de gemeente Zuidplas levert in 2020 een positief saldo op van 1,6 miljoen maar in 2022 en 2023 gaat de gemeente rode cijfers noteren. Volgens de gemeente komt dit vooral door de onzekerheid van de bijdrage van de rijksoverheid. Ondanks de niet sluitende begroting heeft de gemeenteraad de begroting unaniem aangenomen.

Volgens wethouder de Haas is enige onzekerheid die er momenteel bestaat voor de langere termijn, zijn de inkomsten vanuit het Rijk. Zowel de bijdrage voor jeugdhulp als de Accres is veel lager dan verwacht. Het accres is een bedrag waarmee het beschikbare bedrag van het gemeentefonds (geld dat door het rijk aan gemeenten wordt gegeven) jaarlijks wordt aangepast. Dit bedrag is gebaseerd op een percentage van het geld dat de rijksoverheid zelf uitgeeft en dat is minder geworden. Hierdoor krijgt Zuidplas dus minder geld, net als alle andere gemeenten. “ik wil eerst rustig afwachten en geen paniekvoetbal spelen” legde de Haas rustig uit.

Alle partijen hebben zo hun bijdragen bij de begroting en Gouwe IJssel Nieuws maakt hierbij een korte compilatie van de inbreng van de partijen. Daarnaast was er een heel arsenaal aan wijzigingsvoorstellen van de begroting (zgn. amendementen) en moties aangerukt om voor elke partij wat te regelen. Hiervan werden er weer een aantal ingetrokken tijdens de vergadering.

Martin Damen – PvdA/GroenLinks

De PvdA/GroenLinks fractie gaf bij monde van Martin Damen aan dat zij zich wel zorgen maakt over de niet sluitende begroting : “We kijken naar de effecten en prioriteiten van de beoogde plannen maar de raad heeft expliciet de taak om ervoor te zorgen dat er geen financieel tekort is, in ieder geval meerjarig sluitend is. Dit staat in artikel 189 van de gemeentewet. Daarnaast wordt van de raad verwacht dat we regie voeren op de organisaties waar we mee verbonden zijn en controleren wij of de middelen doelmatig besteed worden.

Als gemeente moeten wij het goede voorbeeld geven!

Martin Damen – PvdA/GroenLinks

We krijgen van het college een niet sluitende Meerjarenbegroting gepresenteerd. We zijn daar niet blij mee. We begrijpen deels de oorzaken vanuit de financiering Jeugdzorg en de financiering vanuit het Rijk.  We schuiven de rekening door naar latere jaren. Van inwoners van onze gemeente verwachten wij ook dat zij hun financiën op orde hebben. Wanneer dingen onzeker zijn dan moet je kijken hoe je je uitgaven aanpast of minder ambitieus de plannen die je hebt vorm geven. Als gemeente moeten wij het goede voorbeeld geven“.

Ferry van Wijnen – VVD

De fractie van de VVD maakt zich ook zorgen over de begroting. Van Wijnen stelt dat er veel geld is uitgetrokken voor lokale voorzieningen maar dat daar ook door mensen van buiten Zuidplas gebruik van wordt gemaakt. “Veel mensen van buiten de gemeente maken gebruik van onze voorzieningen. Dat is goed voor de aantrekkingskracht, maar aan de andere kant betalen ónze inwoners hier de rekening voor. Voorzitter, wat de VVD Zuidplas betreft, als het niet anders kan: Zuidplas first

Wat de VVD Zuidplas betreft, als het niet anders kan: Zuidplas first

Ferry van Wijnen – VVD

De VVD diende met ChristenUnie/SGP, CDA, D66, SP en PvdA/Groenlinks een amendement in over de kwijtschelding van afvalstoffenheffing. Deze wordt nu nog uit de gesloten pot van de afvalstoffenheffing gehaald maar hoort volgens de partijen uit het werk & inkomenbudget te komen. Hierdoor zal de verhoging van afvalstoffenheffing ongeveer 7 euro minder worden. Over de OZB vliegen raadsleden van Wijnen en Klovert (D66) spreekwoordelijk elkaar in de haren. Klovert verwijt de VVD dat ze iedere keer weer kijken of het lager kan terwijl de partij beter weet maar geen bakzeil wil halen naar haar achterban.

SP fractievoorzitter Jan Baas sprak zijn zorgen uit over Vestia. “Er is een goede samenwerking met 2 van de 3 woningcoöperaties in Zuidplas. Woonpartners Midden-Holland en Mozaiek wonen zijn betrouwbare partners. Vestia kan en wil verder niets. Wel heeft Vestia de particuliere verkoop van woningen stop gezet maar helaas verdwijnen veel van de sociale eengezinswoningen van Vestia in de vrije sector“.

Vestia kan en wil verder niets

Jan Baas – SP

Baas is erg bezorgd over een bericht van Alzheimer Nederland :” Volgens Alzheimer Nederland lopen inwoners van Moordrecht een verhoogd risico op Alzheimer. De reden hiervoor is onbekend. Omdat wij willen weten wat hieraan ten grondslag ligt dient de SP een Motie in dit te onderzoeken“.
Op gebied van Afval pleit Baas voor de containers met een kleine 30 liter opening en hij grapte dat men in Capelle aan den IJssel de Nieuwerkerker herkend door de stinkende achter bak door afvaltoerisme.

De ChristenUnie/SGP maakt zich zorgen over het stilvallen van woningbouw door stikstof en PFAS. “Wat CU/SGP betreft hoeven we geen keuze te maken wat we eerst gaan ontwikkelen: Middengebied of Zevenhuizen Zuid. PAS en PFAS mogen wat ons betreft geen roet in het eten gooien. Zorg dan ook voor voldoende en juiste kennis van deze materie in het gemeentehuis. Zodat zij deze kennis ook over kunnen dragen aan de raadsleden. Ook zij hebben behoefte aan meer kennis over deze materie. Beleg een thema avond voor dit majeure probleem voor kennisoverdracht aan de raadsleden“. De partij heeft eerder geen antwoorden gekregen over de gevolgen en het PFAS probleem is nog in onderzoek.

Zuidplas mag geen Wassenaar aan de IJssel worden

Cock van der Spek – ChristenUnie-SGP

Fractievoorzitter Cock van der Spek vraagt aandacht voor het tekort aan woningen voor starters :”Tot slot willen wij met betrekking tot dit onderwerp onze zorg uitspreken naar aanleiding van de onlangs toegestuurde informatienota over de beschikbaarheid resp. het kunnen bouwen van sociale koop resp. betaalbare koopwoningen. Voorzitter, in die categorieën zijn er niet of nauwelijks woningen beschikbaar. Met als gevolg dat jongeren min of meer gedwongen worden naar woonruimte elders uit te zien. Dat is iets wat wij niet willen. Zuidplas mag geen Wassenaar aan de IJssel worden en evenmin een dorp zonder jeugd“.

Paul van Drenth – NEZ

Paul van Drenth van de lokale partij Nieuw Elan Zuidplas hield in zijn betoog een pleidooi voor een boom op het raadhuisplein. Van Drenth “NEZ wil dat het boerenverstand weer prevaleert bij relativerend denken bij, en over  vragen, ontwikkelingen, mogelijke problemen. NEZ wil bij het al dan niet aandienen van een toevallige kans op iets, geen kans op een toeval krijgen, maar dit rationeel benaderen en, waar noodzakelijk oplossen“.

NEZ wil dat het boerenverstand weer prevaleert bij relativerend denken

Paul van Drenth – NEZ

Wat van Drenth nog zorgelijker maken is dat hij zijn betoog voor de tweede keer uitsprak en dat niemand dat opviel “Voorzitter, wanneer ik rond kijk, zie ik dat mijn zojuist uitgesproken woorden geen verontrusting teweeg brengen bij mijn collega raadsleden en het college….. Voorzitter, en dat verontrust mij dan weer…  Dit zijn namelijk precies dezelfde woorden die 5 jaar en 1 dag geleden door mij, bij de toenmalige beschouwingen, zijn uitgesproken…. “.

Tinet de Jonge was erg positief in haar bijdrage, het CDA ziet de zorgen maar zit vol ideeën maar startte trots over Zuidplas ” Zuidplas is een gemeente van jasjes op paaltjes. Misschien is het jullie wel eens opgevallen, her en der hangen jasjes, vestjes en knuffels op palen. De eerste keer dat ik dat zag moest ik even goed kijken. Ik kwam vooral in Rotterdam en Gouda en ik kan vertellen, daar zag je nooit kleding op paaltjes. Hier wel. Hier is het een hele goede gewoonte dat kleding die kinderen vergeten in parken of straten goed zichtbaar opgehangen wordt. Een zoekende ouder die na het eten al zuchtend de gangen van zijn of haar kind langs moet gaan om het verloren kledingstuk te achterhalen, wordt het op deze manier een beetje makkelijker gemaakt. In Zuidplas helpen mensen elkaar. Misschien is dat wel de kern van het dorps wonen waar we zo van houden

In Zuidplas helpen mensen elkaar. Misschien is dat wel de kern van het dorps wonen waar we zo van houden

Tinet de Jonge – CDA

Het thema huisvesting kreeg veel aandacht : ‘Andere vormen van wonen introduceren met meer ruimte voor inwoners om hun eigen woonwensen concreet vorm te geven.’ Het CDA doet alvast een voorstel om ‘out of the box maar into a house te stappen: Hierbij presenteert het CDA: Het geprinte huis van Pien in Moordrecht, Tinet staat bij een Tinyhouse  in Zevenhuizen, Wim bouwt creatieve kantoorpanden in Nieuwerkerk en Benno klust in de kas in Moerkapelle. Natuurlijk, dit zijn ludieke ideeën. Maar we willen u uitdagen en inspireren om woongelegenheden beschikbaar te maken voor mensen die daarom springen. Het zijn ideeen waar starters in onze dorpen zo hard op zitten te wachten! Laten we hen als gemeente helpen bij hun zoektocht en huizen op paaltjes zetten!“.

Tinet de Jonge – CDA

Frans Klovert van D66 had vooral een geïrriteerd betoog over dat er geen concreet beleid was en dat dit college alleen leek op de boel te passen “Ik ben er altijd vanuit gegaan dat als je als be-stuurder dit huis van de democratie mag betrekken dat je dan vol enthousiasme aan de slag gaat om in vier jaar tijd al jouw ambities en plannen te verwezenlijken. Met als direct gevolg het overspoelen van de gemeenteraad met allerlei plannen en ambities Dit is echter een ernstige misvatting mijnerzijds. Dit college voelt zich helemaal geen semi-permanente bewoner, heeft geen grote ambities, maar zit hier duidelijk anti-kraak. Als het dak lekt gaat er een pannetje onder, als er een brandje is dan wordt die geblust, dit wordt adequaat opgepakt, maar dat is het dan ook wel.

Het college zit hier duidelijk anti-kraak

Frans Klovert – D66

Niet alles was kommer en wel volgens Klovert ; ” Zijn er dan geen plannen, zijn er dan geen lichtpuntjes? Zeker wel..zo ligt er een mooie woonvisie, een prima uitwerking vwb betreft Duurzaamheid en klimaatadaptatie en een prima update van het IBOR. Allemaal plannen die de komende jaren zeker bijdragen aan een mooier Zuidplas.”.

Na de betogen van de gemeenteraadsfracties mocht het college antwoorden. Veel antwoorden waren inhoudelijk op de vragen maar financiëel wethouder de Haas kon deze relatief makkelijk beantwoorden. “Ik baal wel van de lastenverzwaring” liet de Haas weten. De afrekening van de opbrengsten van het Gouwe Park komen binnenkort want deze moeten nog door het bestuur worden vastgesteld na een vraag van Damen.

“We hebben al gekeken naar het verhaal van de hoge dementiecijfers in Moordrecht en we gaan contact opnemen met Alzheimer Nederland want als het klopt is het zorgwekkend” geeft de Haas als antwoord op de vraag van de SP.

Wethouder Schuurman ging in op de vele vragen over het afvalbeleid :”Het is geen leuk nieuws naar de inwoners dat de kosten omhoog gaan maar we gaan wel door met onze afvalambitie naar 75 kilogram per inwoner”/

Uiteindelijk komen de overgebleven amendementen en moties in stemming en in een verklaring laat Damen van de PvdA/GroenLinks weten dat hij niet blij is hoe het met de moties gaat, dat te snel men een motie tot overbodig wordt genoemd. De begroting wordt uiteindelijk unaniem gesteund door de gemeenteraad, een opsteker voor het college.


Volg het laatste nieuws

2,240FansLike
322VolgersVolg
481VolgersVolg