8.5 C
New York
zondag 19 mei 2024

Wethouders vragen meer geld voor verwerken zorg aanvragen sociaal team in Zuidplas

De gemeente Zuidplas heeft meer capaciteit nodig om haar zorgtaken normaal uit te kunnen voeren. Daarom vragen wethouders De Haas en Verbeek een incidenteel bedrag van 700.000€ aan de gemeenteraad die hier op dinsdag 21 januari een besluit over mag gaan nemen. Verder zal er gekeken moeten worden hoe dit probleem structureel aangepakt gaat worden.

De gemeente wil het sociaal team, verantwoordelijk voor de toewijzing van zorg aan inwoners en de flexibele schil (ondersteuning) incidenteel uitbreiden en gaten die zijn gevallen door ziekte en zwangerschap op te vangen. De nood wordt nog groter omdat er duidelijk sprake is van een toenemend aantal zorgvragen : “Bij het verzamelen en analyseren van data in het sociaal domein over de eerste drie kwartalen van 2019 is gebleken dat het aantal hulpaanvragen in sociaal domein fors is gestegen. Dit heeft ons het inzicht gegeven dat de grote werkdruk die in de uitvoering reeds dagelijks werd ervaren en het oplopen van de wachtlijsten, ook een duidelijk aanwijsbare externe oorzaak heeft. De stijging is te groot om binnen de bestaande capaciteit op te vangen“.

Het probleem doet zich niet alleen voor bij aanvragen in de jeugdzorg, aanvragen van de WMO (volwassen) lopen in aantal ook op. De toename wordt onder andere veroorzaakt door een toename van de bevolking en de vergrijzing in het algemeen en de invoering van het abonnementstarief in de Wmo en de ambulantisering van de GGZ (mensen met problemen wonen vaker thuis) in het bijzonder.

Bron ; gemeente Zuidplas

Alle middelen die de gemeente had op om het op te vangen lijken uitgeput. In het raadsstuk is te lezen : “De stijging is te groot om binnen de bestaande capaciteit op te vangen. Om de continuïteit van de hulpverlening in 2020 niet in gevaar te brengen stelt het college, vooruitlopend op de zomernota, nu al een aantal maatregelen voor, vooruitlopend op de zomernota. Structurele maatregelen vloeien voort uit het nog op te stellen concernplan en de beleidskaders (toegang) sociaal domein die in ontwikkeling zijn“.

Maar niet alleen personele bezetting en meer aanvragen zijn de oorzaak van de stijgende werkdruk bij de gemeente, er is ook sprake van een steeds meer complexere problematiek van de zaken die bij de gemeente komen door bijvoorbeeld een vechtscheiding. Daarnaast is er sprake van voortdurende wijzigingen in wet- en regelgeving en tarieven die met name de kwaliteitsmedewerkers veel tijd kosten, maar ook de uitvoerende professionals (bijhouden, voorlichting, training, procedures en systemen die wijzigen, etc.);

Op dit moment is de wachttijd voor aanvragen Jeugdhulp als gevolg hiervan dus helaas weer opgelopen: 5 maanden en staan er gemiddeld tussen de 30 en de 40 mensen op de wachtlijst.

Raadsvoorstel gemeente Zuidplas

De gemeenteraad zal dinsdag hierover een besluit nemen, de raad was eerder kritisch over het sociaal team maar tevens over het aantal ambtenaren in dienst. Indien de gemeenteraad niet instemt is de kans op lange wachtlijsten van vele maanden erg groot. Nu al is door het capaciteitsgebrek de wachttijd 5 maanden voor een aanvraag en staan er gemiddeld 30 tot 40 mensen op en wachtlijst.

Advertentie