8.5 C
New York
dinsdag 6 juni 2023

HHT is volgens wethouder de Haas nu goed geregeld, PGCZ verliest vertrouwen in wethouder en D66 wil bespreking in gemeenraad Zuidplas

In een informatienota aan de gemeenteraad van Zuidplas is terug te lezen dat de eerdere versobering van de HHT vouchers is teruggedraaid en dat er nu oplossing is voor mensen die meer dan 1 voucher krijgen. Uit een reactie van het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken blijkt dat men zich niet kan herkennen in de situatie die wethouder de Haas schetst. D66 vroeg al in de gemeenteraad van 6 juli om de nota te bespreken met de Gemeenteraad.

Met deze Huishoudelijke Hulp Toelage is het mogelijk om hulpbehoevende Wmo-cliënten extra te ondersteunen en mantelzorgers te ontlasten. Zij krijgen de mogelijkheid om tegen een sterk gereduceerd tarief (extra) huishoudelijke hulp in te kopen. Deze ondersteuning is een laagdrempelig aan te vragen zonder dat er allerlei gesprekken en medische keuringen hoeven plaats te vinden. Begin dit jaar werd het aantal vouchers zonder enige communicatie terug gebracht naar 1 om misbruik te voorkomen.

De gemeenteraad floot wethouder de Haas terug met een motie, die unaniem gesteund werd door de gemeenteraad, om met een oplossing te komen. In de informatie nota stelt de Haas ;”Het college concludeert dat er voor de meeste gebruikers van twee of meer HHT-vouchers per adres een passende oplossing is gevonden. Met de enkele gebruikers die als gevolg van de wijziging structurele problemen ervaren blijven we in gesprek en zoeken naar een geschikt, passend en adequaat alternatief”.

Omdat er een oplossing is volgens het college (soms via de WMO of Wet Langdurige Zorg) is het college van B&W van mening dat er geen aanpassing nodig is aan de regeling en het terugdraaien meer administratie en geld kost.

Danny Rombouts van het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken (PGCZ) denkt echter er heel anders over en laat in de onderstaande verklaring geen spaan heel van de informatienota.

De informatienota is een herhaling van, eerder door de wethouder, gedane uitspraken en doet geen recht aan de unaniem aangenomen motie die de wethouder de opdracht gaf om de versobering van de HHT regeling opnieuw te bekijken.

In de informatienota wordt aangegeven dat er gesprekken hebben plaatsgevonden met gebruikers van meerdere vouchers. Dit geldt niet voor, alle bij ons bekende, gebruikers van meerdere vouchers die problemen hebben met de versobering van de regeling, en zich proactief hebben gemeld voor een gesprek. De vraag is dus met wie de wethouder gesproken heeft?

Daarnaast wordt in de informatienota gemeld dat voor de meeste gebruikers van twee of meer vouchers reeds een passende oplossing is gevonden. Wij zijn erg benieuwd naar deze oplossing en vinden het vreemd dat deze niet wordt vermeld in de nota.

In gesprek met de wethouder hebben wij duidelijk beargumenteerd dat er voor mantelzorgers geen passende oplossing is, omdat deze een medische keuring moeten ondergaan voor meer huishoudelijke hulp, terwijl zij veelal gezond zijn. Derhalve vragen wij ons af over welke oplossingen de wethouder in de informatienota dan spreekt.

Wij zijn, naar aanleiding van input van ervaringsdeskundigen en naar aanleiding van ons gesprek met de wethouder over dit onderwerp, van mening dat deze informatienota geen recht doet aan de daadwerkelijke gevolgen van de versobering en dat de gemeenteraad in deze niet volledig wordt geïnformeerd. 

De teleurstelling in het college, en met name in wethouder De Haas, wordt met deze informatienota nog groter dan deze al was. Zij laten de mantelzorgers in Zuidplas in de steek!

Chantal Bon-Van de Griek, raadslid voor D66, wil dat de informatienota wordt besproken in de gemeenteraad van Zuidplas. Ze is van mening dat ze zich niet kan vinden op de manier waarop het college van B&W van Zuidplas de motie wil afgedaan:

De wijziging omtrent de HHT (Huishoudelijke Hulp Toelage) regeling houdt in dat maximaal 1 voucher per adres verstrekt wordt, waar het voorheen mogelijk was onbeperkt vouchers aan te vragen. Tijdens de vergadering heeft de raad het college in een unaniem aangenomen motie opgeroepen de wijziging van de HHT-regeling opnieuw te bekijken om te voorkomen dat overbelaste mantelzorgers in de knel zouden komen door deze wijziging.

In een infonota geeft het college aan dat het overgrote deel van de gebruikers geen negatieve consequenties ondervindt van de beperking en op passende wijze wodt gecompenseerd. Daarnaast stelt het college dat aanpassen, terugdraaien of invoeren van uitzonderingen mogelijk een aanzuigende werking heeft.

Voor de D66 fractie is maatwerk binnen het sociaal domein belangrijk. We kunnen ons dan ook niet vinden in de infonota waarmee de motie wordt afgedaan en hebben deze ter bespreking in de raad laten agenderen.

We krijgen het gevoel dat het college op de onderwerpen uit het sociaal domein achter de feiten aanloopt. Gebruikers van de HHT-regeling zijn in een heel laat stadium ingelicht over de wijziging omtrent de HHT, waardoor veel onrust is ontstaan. De voor eind april toegezegde infonota met een toelichting op het collegebesluit is pas na drie keer vragen naar de gemeenteraad gezonden. Een en ander geeft D66 geen vertrouwen dat het college maatwerk in het sociaal domein belangrijk vindt.

D66 vindt het belangrijk dat voor deze groep maatwerk wordt geleverd, in aansluiting op wat de gemeente zelf zegt belangrijk te vinden binnen het sociaal domein. Tijdens de bespreking van de infonota in de raad zal onze fractie een motie indienen om het college alsnog op te roepen tot het leveren van maatwerk om ondersteuning van deze kwetsbare doelgroep te garanderen. De door de gemeente opgerichte stichting heet Stichting Zuidplas Ondersteunt! (stichting ZO!). Laat dit dan ook zien!

Advertentie