8.5 C
New York
maandag 6 december 2021

Begroting Zuidplas met aangepaste bezuinigingen zonder veel weerstand aangenomen

De begroting van de gemeente Zuidplas is zonder veel weerstand aangenomen. Er leek zelfs enige politieke vermoeidheid waarneembaar tijdens een van de belangrijkste vergaderingen van het jaar van de gemeenteraad. Door een positieve september circulaire konden een aantal bezuinigingen van het lijstje af. Hierdoor lijkt de pijn mee te vallen en stijgen de woonlasten minimaal voor eigenaren van een woning. Huurders gaan er iets op vooruit door het wegvallen van de precariorechten. De partijen hadden op de begroting van een redelijk rustige inbreng, op de D66 fractie na.

Ferry van Wijnen (VVD) was ondanks een kleine OZB-verhoging tevreden: “De Zomernota die wij hier op 13 juli jl. bespraken gaf, zeker in meerjarenperspectief, een zeer zorgelijk financieel beeld. Het college kwam met een herstelplan met een breed scala aan ombuigingen waaruit gekozen kan worden. Bij de tussentijdse commissievergadering van 22 september jl. hebben we met elkaar een constructief debat gevoerd om te kijken waar de overeenkomsten en waar de verschillen liggen bij deze keuzes. Het heeft ons zelfs een lekker gebakje opgeleverd van de heer Klovert. Dit overleg, maar ook de positieve berichten uit het Rijk en de septembercirculaire, hebben ervoor gezorgd dat het college ons in Herstelplan 3.0 een gewogen en, voor zover ik het nu kan beoordelen, gedragen pakket aan maatregelen voorstelt om de begroting in meerjarenperspectief in balans te krijgen”.  Voor de VVD blijft van mening dat de lokale lasten aan de hoge kant waren maar van Wijnen zal bij de begroting van 2023 met zijn fractie bekijken hoe dan de vlag erbij hangt.

Grootse oppositiepartij PvdA/GroenLinks was tevreden het de begroting al had Martin Damen nog wel, samen met de SP, meer wensen voor vervoer van dagbesteding. Damen was blij dat zaken zoals de Rotterdampas behouden blijven en nam het in zijn betoog op voor minder draagkrachtigen in de samenleving; “Wij dragen de begroting in grote lijnen. Onze fractie laat zich leiden door maatregelen die vooral mensen die het niet breed hebben te ontzien. In onze samenleving zijn er veel mensen en dus ook onder onze inwoners die het financieel niet eenvoudig hebben. De verhalen van middenstanders in onze dorpen die in het afgelopen jaar het water tot de lippen zagen stijgen vanwege de verslechterde economische omstandigheden staan ons bij. De kapper, bloemenwinkel, de kledingwinkels, de horeca, zij hebben het moeilijk. Maar ook ouderen die een klein pensioen hebben die maar niet geïndexeerd wordt zien hun lasten in een rap tempo oplopen. Inwoners die wonen in slecht geïsoleerde woningen worden geconfronteerd met snel oplopende energierekeningen”.

ChristenUnie/SGP voorman Cock van der Spek keek terug en vooruit en zijn terugblik was vooral tevredenheid “Veel is bereikt de afgelopen periode. Denk aan de oprichting van stichting ZO! De vele huizen die gebouwd zijn. De RES 1.0 die is vastgesteld. De aandacht voor IBOR i.v.m. klimaatadaptatie en biodiversiteit. Als hoofdschotel, de vaststelling tot het bouwen van een nieuw dorp in het Middengebied. Maar ook de vaststelling van de detailhandelsvisie en het Kader Participatie. En al het reguliere werk tijdens corona. Een groot compliment aan de organisatie en het college is op zijn plaats”. Vooruitkijkend zag hij nogal wat uitdagingen die er de aankomende tijd zijn zoals zijn zorgen over de wachtlijsten, de bereikbaarheid en het benodigde maatwerk bij de stichting Zo!
Naast zijn oproep tot meer bouwen van de woningen die nodig zijn vroeg van der Spek zich af of door het vele thuiswerken er spanning is tussen buren: “Nu in deze corona tijd mensen weer meer thuis zitten, wil CU/SGP meer aandacht vragen voor buurtbemiddeling. Spanningen tussen buren kunnen op gaan lopen. En verhuizen is door de moeilijke huizenmarkt ook niet zomaar een optie”.  Samen met de VVD en CDA diende hij een wijzigingsvoorstel in om 50.000€ voor sportstimulering niet weg te bezuinigen.

Paul van Drenth (NEZ) hekelde de begrotingsregels van de Provincie Zuid-Holland waarbij in deze onzekere tijd toch een sluitende meerjarenbegroting moest worden ingeleverd. Zorgen had van Drenth bij de stijgende kosten van het sociale domein: “Wij willen en blijven dit punt onder de aandacht brengen van het college. Zorg is een goed goed, maar zorg mag niet resulteren in het financieel zorgen moeten gaan maken over het goed kunnen laten functioneren van al die andere zaken die tot de taken van gemeente Zuidplas behoren.”
De lokale partij riep het college van B&W op oog te houden voor de bestaande dorpen en niet alleen voor het nieuwe vijfde dorp en de vele klachten over communicatie van de gemeente: “Voorzitter, de vele aandacht die het Middengebied heden ten dage krijgt mag niet ten koste gaan van de van de bestaande dorpen en woonomgevingen. NEZ krijgt met regelmaat te horen dat inwoners het gevoel krijgen dat zij er niet toe doen, dat het te realiseren Vijfde Dorp een feestje is voor een select groepje. Ook veel klachten over verouderd straatwerk, waarvan de staat zich laat samenvatten onder de noemer “breek je nek voorzichtig”, bereiken ons. Negatieve geluiden over de communicatie van en met de gemeente, over liever gezegd de non-communicatie. Kortom, het gonst van de geluiden” welke unaniem in de gemeenteraad wordt gesteund.

Benno de Ruiter (CDA) keek kort terug op het coronajaar en had vooral een pleidooi over het behoud van de voorzieningen ondanks dat het financieel niet makkelijk is voor de gemeente Zuidplas: “De voorzieningen moeten we koesteren en wij beseffen ons dat het geld kost maar we weten ook dat het echt wat oplevert, het draagt namelijk niet alleen bij aan de samenleving, het maakt de samenleving. Wij willen dat er een zwembad blijft, dat ieder basisschoolkind aan kan sluiten bij de voetbal, volleybal of turnen omdat sport en bewegen bijdraagt aan de fysieke en sociaal gezondheid”.
De Ruiter laat weten dat zijn partij zich hard maakt voor een goede verkeersveiligheid in Zuidplas maar is duidelijk over hoe hij aankijkt over de snelfietsroute in Moordrecht. Wat hem betreft pakt de gemeente de top 10 knelpunten aan zonder hierin de snelfietsroute op te nemen: “Daarnaast hoopt de CDA-fractie dat er geen nieuwe snelfiets routes de revue gaan passeren om daar dan de knelpunten aan te pakken. Knelpunten zijn wat ons betreft punten die nu knellen en niet gaan knellen door nieuwe ambities te verwezenlijken. Deze nieuwe ambities moeten separaat bekeken worden en geen onderdeel zijn van de 10 knelpunten van het todo lijstje”.

Serena Rodenburg van de SP kreeg jeuk van de greep uit de jeuk van de greep uit het potje rioolheffing. Is dat nu wel zo verstandig vroeg ze zich af met de slappe bodem van deze omgeving met effecten op het riool. Ze vindt het verstandig dat er een goedgevulde spaarpot is om dit waar nodig in te kunnen zetten.
Rodenburg stelde voor om een meetlat te gaan hanteren met de bezuinigingen van het Herstelplan. Ze had hiervoor drie ijkpunten voorgesteld: Bezuinigingen en lastenverzwaringen zo goed mogelijk verdeeld moeten worden over zoveel mogelijk inwoners, bezuinigingen en lastenverzwaring zo min mogelijk terecht moeten komen bij de inwoners met de laagste inkomens en bij bezuinigingen en lastenverzwaringen afgewogen moet worden hoe groot de impact is voor inwoners, en in hoeverre hen dit raakt in hun dagelijks leven”. De motie hier hierover kreeg echter alleen steun van NEZ.

Het venijn zat hem in de staart van de eerste termijn bij Frans Klovert (D66). Na vooral lovende woorden en wat voorzichtige zorgen zette Klovert direct zijn mening recht voor zijn raap neer:”De huidige financiële situatie, hoewel wellicht grotendeels veroorzaakt door de decentralisatie van het sociaal domein van rijk naar gemeente, is ook veroorzaakt door een College, maar ook een Gemeenteraad, die een grote broek hebben aangetrokken en allerlei plannen en ambities er hebben doorgeduwd en nog steeds willen doorduwen”.
Volgens hem is het college van B&W financieel incontinent en hij maakt zich met zijn fractie dan ook grote zorgen over de afname van de reserve en de oplopende schuldquote van Zuidplas: ”Is deze lijn zich voortzet zaken we binnen enkele jaren onder het minimale niveau wat wenselijk is voor een algemene reserve… en neemt op korte termijn de kwaliteit van dienstverlening af, komen voorzieningen onder druk te staan en heeft dit ernstige gevolgen voor inwoners, instellingen, verenigingen etc. etc. Dus vandaar nu het herstelplan, een herstelplan waarbij de gemeenteraad aan zet is en de spreekwoordelijke reddingsboei gooit naar een College dat soms financieel incontinent lijkt en ambitie, inzet mensen en inzet (financiële) middelen maar niet in evenwicht weet te brengen”.

Het college van B&W heeft relatief weinig vragen en de beantwoording is dan ook op kleine zaken gericht. Zo beloofd wethouder de Haas dat de schuldquote zal worden gesplitst op het gebied van vijfde dorp en het dagelijks bestuur van de gemeente, op verzoek van Klovert. Wethouder Schuurman kan melden dat er 76 mensen zijn aangemeld door de belastingdienst die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire en waar nu als gemeente de helpende hand wordt toegestoken.

Wethouder Verbeek pareert de aanval van D66 over de onderwijshuisvesting met het antwoord dat Zuidplas juist proactief meedenkt en dat, ondanks wat vertraging, de mobiele klaslokalen in de Esse geplaatst zijn.

In tegenstelling van vorige keren zijn er nu weinig amendementen en moties ingediend waardoor de tweede termijn vrij snel verloopt en men tot stemming over gaat. Digitaal stemmen blijft altijd spannend in Zuidplas, de begroting krijgt 1 tegenstem en dat blijkt achteraf dan weer een fout te zijn. Hiermee kan gesteld worden dat alle partijen instemmen en wethouder de Haas aan het einde van deze collegeperiode zijn begroting nagenoeg unaniem gesteund ziet worden.

Advertentie

Volg het laatste nieuws

2,319FansLike
322VolgersVolg
710VolgersVolg