8.5 C
New York
zondag 19 mei 2024

Opinie Posthuis: wordt ‘oude puist’ in Dorpsstraat Moordrecht ‘nieuwe puist’?

Omwonenden van het Posthuis aan de Dorpsstraat in Moordrecht maken zich zorgen over de toekomst van het pand. Ze krijgen weinig duidelijkheid over de plannen en hebben niet het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt.

Door middel van individuele acties maar ook door een werkgroep waar bewoners uit de Dorpsstraat en de Westbuurtstraat in zitten, wordt er geprobeerd om informatie te krijgen over de stand en gang van zaken. Voor hen lijkt het op dit moment alsof het college van de gemeente Zuidplas vooral bezig is met het plezieren van de projectontwikkelaar en niet luistert laat staan in gesprek gaat met de omwonenden.

Bestemmingsplan

Er is vorig jaar een voorlopig ontwerp door de ontwikkelaar gepresenteerd en deze is te vinden op de website van de gemeente. Hierbij wordt vermeld dat het huidige voorstel van de projectontwikkelaar past binnen het bestemmingsplan. Dit wordt ook zodanig vermeld op allerlei sociale media waar het gaat over de stand van zaken van het Posthuis. De werkgroep is echter van mening dat dit plan niet past binnen het bestemmingsplan en vraagt zich af of er toezeggingen zijn gedaan waarover omwonenden niet zijn geïnformeerd. De enige manier waarop dit ontwerp binnen de grenzen van het bestemmingsplan zou kunnen passen, is als de ontwikkelaar de toezegging krijgt van de Burgemeester en Wethouder om de bestaande beperkingen met 10% te mogen overschrijden.

In 2015 is er door de gemeente Zuidplas een onherroepelijk besluit genomen waarin voor het Posthuis een maximum bouwhoogte van 11 meter en een maximale goothoogte van 7,5 meter is bepaald. Daaraan voldoet het huidige ontwerp niet.

Er zijn ten tijde van het herzien van het vorige bestemmingsplan al zorgen geuit in de gemeenteraad over het waarborgen van de culturele waarde, zoals deze is bedoeld in de aanwijzing van het beschermde dorpsaanzicht. Tevens werd de zorg geuit over de mogelijkheid dat er binnen het huidige bestemmingsplan een “bouwmassa” van 30 meter bij 11 meter gerealiseerd zou kunnen worden,.

Kijkend naar het huidige ontwerp is dat precies waar de werkgroep bang voor is.

Parkeernorm

Een ander probleem is het aantal parkeerplaatsen binnen het huidige ontwerp. Als er 17 appartementen gerealiseerd mogen worden, dan zijn er volgens de Nota Parkeren minimaal 24 parkeerplaatsen nodig. Op dit moment zijn er 15 parkeerplaatsen in het ontwerp opgenomen.

De reeds bestaande parkeerdruk en parkeerproblematiek in het oude centrum zal alleen maar verslechteren en toenemen door een gebrek aan parkeerplekken binnen dit ontwerp.

Beschermd dorpsgezicht

De laatste zorg die de werkgroep heeft is dat zij van mening is, dat er geen rekening wordt gehouden met de status beschermd dorpszicht.

In de Erfgoed visie Zuidplas 2021-2026 valt te lezen dat de gemeente een eigen monumenten commissie heeft en dat zij erg trots zijn op de cultuur en historie van Moordrecht. In deze visie wordt er gesproken over de toekomstige ontwikkeling van het Posthuis. Hierin valt te lezen dat er ten behoeve van ontwikkeling een specifiek kader wordt opgesteld waaraan eenduidig ontwikkelingen getoetst kunnen worden.

Er moet rekening gehouden worden met massaverhoudingen en aansluiting worden gevonden op de bestaande kenmerken van het Rijks beschermd dorpsgezicht, zodat de identiteit van de dorpskern wordt gewaarborgd. Op dit moment beschikt de gemeente niet over een eigen monumentencommissie en is er voor zover bekend nog geen actie ondernomen ten aanzien van het opstellen van een specifiek kader waaraan ontwerpen worden getoetst. De plannen voor het Posthuis zijn echter wel aan ‘een’ commissie buiten de gemeente gepresenteerd en met wat kleine aanpassingen hier en daar zijn de plannen door deze commissie zelfs akkoord bevonden. Over hoe en waaraan deze toetsing heeft plaats gevonden is de werkgroep niks bekend gemaakt en wie in deze commissie zitten is ook niet bekend.

Meten met twee maten

Bewoners van het oude centrum krijgen op allerlei manieren te maken met beperkende maatregelen om het oude dorpsgezicht te behouden. Dit varieert van verfkleuraanpassingen tot het geen toestemming krijgen voor zonnepanelen.

Ze willen zich inzetten om oude panden zo te herstellen dat dit de sfeer niet aantast, maar dit vergt wel aanpassingsvermogen en vraagt om een open dialoog. Het uiteindelijk starten van het herontwikkelingsproject van het Posthuis is begrijpelijk een mooi visitekaartje voor de gemeente. Dit mag echter niet ten koste gaan van gemeentelijk gemaakte afspraken. Het gevoel heerst dat er nu met verschillende maten wordt gemeten ten gunste van de projectontwikkelaar.

Al met al wordt er nu door de gemeente gekoerst op een exorbitant groot complex met zoveel mogelijk appartementen, waarbij volledig voorbij wordt gegaan aan het monumentale en historische karakter van de Dorpsstraat in Moordrecht. Daar bovenop wordt er geen rekening  gehouden met verkeers- en parkeeroverlast voor de huidige en toekomstige bewoners.

De werkgroep heeft naar meerdere politici een brandbrief gestuurd en hoopt op een open gesprek, waarbij ze met klem aangeeft dat ze graag een oplossing willen. Echter wel een oplossing die voldoet aan de gestelde normen en visies, waar elke andere burger zich ook aan moet houden.

De werkgroep Posthuis

Dit is een opinie artikel of ingezonden brief, geschreven door de ondertekenaar. Het is dan ook zijn of haar mening en niet geschreven en ook niet onderschreven door de redactie. Wie ook een opinie artikel wil insturen nodigen we van harte uit op info@gouweijsselnieuws.nl

Zie hier voor het hele dossier Posthuis op Gouwe IJssel Nieuws

Advertentie