8.5 C
New York
donderdag 30 juni 2022

VVD wil herbezinning afvalbeleid Zuidplas

Gemeenteraadslid Leendert Karreman (VVD) heeft schrifteliijke vragen gesteld over de komende aan- of inbesteding van het afval in Zuidplas door Cyclus. Deze overheids NV is in bezit van een aantal gemeente waaronder Zuidplas.

Eind 2023 loopt het huidige contract met PreZero af voor de verwerking van restafval. In oktober / november wordt de aanbesteding opgestart. Het beschrijvend document voor de aanbesteding wordt opgesteld door de aandeelhoudende gemeenten, waar wij er één van zijn. Karreman wil weten hoe het proces gaat verlopen, welke kaders er zijn en welke invloed één specifieke gemeente kan hebben.

In het verlengde hiervan vraagt Karreman hoe het zit met het PMD afval nu het aanbod minder is geworden door de invoer van statiegeldflesjes en dat nascheiding nu een optie kan zijn. In eerdere antwoorden op vragen van de SP in mei bleek dat Zuidplas hier geen voorstander van is. Karreman kent deze vragen en is met Rodenburg van de SP in overleg of ze elkaar kunnen vinden op dit dossier. De SP heeft agendering van het afvaldossier in de gemeenteraad gevraagd en Karreman wil hierbij aansluiten.

Karreman legt uit : “De vragen die ik heb ingediend gaan primair om het proces van aanbesteding. Ik wil weten welke kaders leidend zijn en waar we als raad Zuidplas invloed kunnen uitoefenen. In het verlengde van deze vragen stellen wij kanttekeningen bij het huidige afvalbeleid. Het huidige afvalbeleid is gebaseerd op kaders die we voor het laatst in 2019 hebben vastgesteld. De tijd staat niet stil en ontwikkelingen gaan snel. Waar gaan wij Cyclus dan mee op pad sturen ter aanbesteding?  Wellicht moeten we, gezien de ontwikkelingen op afvalgebied, in de raad opnieuw het debat voeren over;
– bron- en nascheiding
– wel of geen diftar
– luierrecycling
 

Wat de VVD betreft gaan we ons herbezinnen op het afvalbeleid

Leendert Karreman (VVD)

In Zuidplas hebben we ook te maken met het afvaltoerisme naar omliggende gemeenten zoals Capelle en Rotterdam-Nesselande vanwege DIFTAR . Willen we DIFTAR behouden? (Is wellicht afhankelijk van de keuze tussen bron- en nascheiding) Wat de VVD betreft gaan we ons herbezinnen op het afvalbeleid,zijn onze kaders nog wel toekomstbestendig?” aldus Karreman in een toelichting. De onderstaande vragen zijn gesteld door de VVD.

Gemeente Zuidplas is samen met nog 8 gemeenten aandeelhouder van Cyclus; het bedrijf wat ons afval inzamelt en in opdracht laat verwerken bij verschillende afvalverwerkers.

Cyclus werkt met een aantal overlegorganen op het gebied van afvalbeleid, uitvoering en financiën, waarin vertegenwoordigers zitten van de negen aandeelhoudende gemeenten.

Overlegorgaan: Grondstoffenplatform

Dit overlegorgaan is gericht op kennisdeling en visievorming over thema’s die gaan over afval- en grondstoffenbeleid in brede zin en de circulaire economie.

Aanbesteding inzameling restafval

Eind 2023 loopt het huidige contract met PreZero af voor de verwerking van restafval. In oktober / november wordt de aanbesteding opgestart. Het beschrijvend document voor de aanbesteding wordt opgesteld door de aandeelhoudende gemeenten, waar wij er één van zijn.

Wat ik begrepen heb is dat het huidige dienstverleningsovereenkomst (DVO) leidend is voor aanbesteding.

VRAGEN:

1. Hoe loopt dit proces van aanbesteding?

2. Welke kaders zijn bepalend waarlangs de aanbesteding loopt?

3. Welke invloed hebben individuele gemeenten (zoals Zuidplas) bij de aanbesteding en welke beleidsvrijheid hebben de overlegorganen binnen Cyclus?

In 2019 hebben we als gemeenteraad van Zuidplas de kaders afvalambitie opgesteld. Hieruit zijn een aantal pilots voortgekomen waarmee we wellicht tot nieuwe inzichten komen hoe het afvalbeleid vorm te geven. Daarnaast hebben we te maken met veranderingen in het afvalaanbod door de invoering van statiegeld op kleine PMD-flesjes en straks op blik. Dit zijn ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de keuze in de aanbesteding en wellicht ook tot een herziening van de kaders voor aanbesteding.

VRAGEN:

4. Hoe ziet het college de bovengenoemde ontwikkelingen en de invloed daarop bij het opstellen van de kaders voor aanbesteding?

Tot slot nog een paar vragen over de afvalinzameling en -verwerking:

5. Hoeveel kg afval PMD is er ingezameld in 2021 en hoeveel daarvan is uiteindelijk verwerkt als restafval?

6. Wat zijn de kosten / baten van het verwerken van 1 ton afval per afvalstroom?
Advertentie