8.5 C
New York
dinsdag 16 augustus 2022

PvdA/GroenLinks wil spoed interpellatie over uitblijven vergunning voor noodlokaal Rehobothschool Moerkapelle

De gemeenteraadsfractie van PvdA/GroenLinks heeft een interpellatie aangevraagd over het uitblijven van een gebruiksvergunning van de ODHM en de Gemeente Zuidplas voor een noodlokaal voor de Rehobothschool in Moerkapelle. Raadslid Damen wil, na een noodkreet met ingebrekestelling, van de school, dit onderwerp als een interpellatie bij de komende vergadering van 5 juli inbrengen.

Een interpellatie is een zwaarder middel welke een raadslid kan inzetten over een spoedeisend onderwerp. Gelet op het nieuwe schooljaar over 8 weken is raadslid Damen van mening het aan dit criterium voldoet en heeft daarom voor dit middel gekozen. De gemeenteraad moet wel instemmen met het op de agenda zetten van het onderwerp tijdens het vaststellen van de agenda. Volgens het reglement van orde mag de aanvrager tweemaal het woord voeren, de overige leden van de raad, de burgemeester en de wethouders eenmaal, tenzij de raad hen hiertoe toestemming geeft.

Ingebrekestelling door Rehobothschool

De Rehobothschool heeft eerder, uit eigen middelen, een tijdelijk lokaal neergezet voor de school, iets waar in eerste instantie de Keijzerschool moeite mee had maar naderhand hierover overeenstemming had met de Rehoboth school. In de noodkreet, zie onderaan artikel, blijkt dat de ODMH als toezichthouder voor de gemeente Zuidplas geen vergunning heeft afgegeven voor gebruik van het lokaal. Volgens de ODMH was het oordeel de unit niet zou voldoen aan de brandveiligheidseisen. Volgens de Rehobothschool is er toen alles aan gedaan om hieraan wel te voldoen maar de vergunning blijft uit, ondanks veelvuldig rappeleren van de school naar de gemeente en naar de ODMH. Op dit moment krijgen kinderen les in de docentenkamer en moeten de leerkrachten hun pauze in de openbare ruimte doorbrengen.

De Rehobothschool stelt de gemeente Zuidplas nu ingebreke en stelt dat als er geen vergunning komt, de school genoodzaakt is om de kinderen op straat te laten staan. Voor de school is de maat vol en vraagt om spoedig om de vergunning voor gebruik van de unit. Vooral de manier waarop is voor de school nogal stuitend en men spreekt van onbehoorlijk bestuur.

Als wij al onze inspanningen de revue laten passeren en opsommen hoe vaak wij van het kastje naar de muur gestuurd zijn, dan zou elke stakeholder in dit dossier het schaamrood op de kaken krijgen

Jaco Opschoor, bestuursvoorzitter Rehobothschool Moerkapelle

Interpellatie PvdA/GroenLinks

De PvdA/GroenLinks fractie vond de brief reden voor de interpellatie en stelt in haar onderbouwing : “Aangezien het einde van het schooljaar nadert is een spoedige oplossing vereist; leerlingen lesgeven in een docentenkamer is zeer ongewenst. Daarom is er spoedeisendheid omdat de school en de ouders van deze leerlingen nu in het ongewisse zitten” aldus Martin Damen. Volgens hem is hij niet geïnteresseerd in hoe dit zo gekomen is maar hoe men tot een oplossing gaat komen. Hij stelt daarom een aantal vragen waarop hij antwoord wil hebben en zal eventueel een motie indienen.
De vragen die de PvdA/GroenLinks fractie graag beantwoord wil zien zijn:

 1. Klopt het dat de Rehobothschool in het komend schooljaar in aanmerking komt voor
  reguliere uitbreiding van lokalen vanwege een groeiend leerlingaantal? Indien dit zo is per
  wanneer?
 2. Wat zijn de belemmeringen om te komen tot (tijdelijke)ingebruikstelling van de tijdelijke
  unit?
 3. Is er een alternatief voor de plek van deze unit beschikbaar?
 4. Is het college bereid om binnen hele korte termijn te komen tot een werkbare oplossing?
Brief bestuur Rehobothschool Moerkapelle

Geachte heren,

Zoals u bekend maken wij ons grote zorgen over de huisvesting van onze school. Op dit moment staat de tijdelijke lesunit sinds eind februari leeg en zijn de kinderen van deze groep ondergebracht in de docentenkamer. Toestemming om gebruik te maken van de unit vanuit de ODMH komt er maar niet, ondanks herhaaldelijk rappelleren. Wij krijgen sterk het gevoel dat we aan het lijntje worden gehouden en hebben ons tot nu toe zeer constructief opgesteld. Steeds als de gemeente en/of de ODMH met nieuwe opties kwamen, hebben wij de redenen geduldig aangehoord en zijn wij in samenspraak naar nieuwe oplossingen gaan zoeken.

De maat is echter vol, aangezien de kwaliteit van het onderwijs aan deze groep kinderen zienderogen achteruitgaat. De kinderen, en ook de docenten, lijden onder deze manier van optreden door de gemeente. Als wij de balans opmaken dan is het overduidelijk dat de gemeente de beginselen van behoorlijk bestuur (vervat in de Algemene Wet Bestuursrecht en aanverwante wetgeving) met voeten treedt.

Eind december 2021 is er een omgevingsvergunning verleend voor de tijdelijke lesunit. De procedure m.b.t. de gebruikersvergunning is door de ODMH begin mei stilgezet. Er is aangegeven door de ODMH dat het geen zin had om de procedure af te ronden, omdat er toch een andere oplossing zou komen. Wij zijn het hier niet mee eens. De ODMH hoeft de kosten van de lesunit immers niet te dragen en ondervindt ook geen last van ruimtegebrek. De docenten eten en drinken in de openbare ruimte binnen de school. Dit is een zeer onwenselijke situatie, nu zij op deze manier niet of nauwelijks tot rust kunnen komen. Zij zijn genoodzaakt om hun welverdiende pauzes in de hal van de school te genieten. Maar daar lopen ook steeds leerlingen in en uit die hen aanspreken en aandacht vragen. Ook het gevoel van werkdruk neemt hierdoor sterk toe. Als we platslaan wat de oorzaak hiervan is, ligt dat in de ondoorzichtige manier van opereren en dat zijn wij nu echt beu!

De ODMH gaf eerder aan dat de gebruikersvergunning nóg niet verstrekt zou worden aangezien de unit niet zou voldoen aan de brandveiligheidseisen. Wij zijn daar als bestuur en directie direct mee aan de slag gegaan en aan alle eisen, waaronder brandbestrijdingsmiddelen - berekening brandoverslag en bestrijding risico's en een herijkt ontruimingsplan - is voldaan. Daarbij hebben we kosten moeten maken. Meerdere malen hebben we de ODMH om een reactie gevraagd, echter daarop is totaal geen reactie gekomen. We voelen ons in ons hemd staan.

Wij hebben de ontbrekende stukken op 2 juni aangeleverd. Hier is vanuit de ODMH geen enkele reactie op gekomen, ook niet na herhaaldelijk bellen en mailen. Wij voldoen aan de eisen conform de gebruikersvergunning. Wij zien op dit moment geen belemmering voor het gebruik van de unit. Volgend schooljaar heeft de gemeente een verplichting om een half leslokaal te bekostigen. De woorden van de heer J. Verbeek waren letterlijk dat de gemeente dan de helft van de kosten van de
huidige unit zou dragen. Vervolgens hebben de ODMH en de heer Verbeek meerdere malen aangegeven dat er een andere oplossing voor handen zou zijn. Namelijk de positie van het speelgrasveld van de voetbalvereniging. Echter zien of horen wij hier nog geen enkele ontwikkeling in. Weliswaar heeft de heer B. Stolker 28 juni jl. één en ander teruggekoppeld over diverse gesprekken die er zouden zijn gevoerd. Echter, uit deze mail blijkt juist dat de mogelijke oplossing die wordt voorgesteld, nog maanden op zich zal laten wachten. En hoewel wij de pogingen van
de heer Stolker waarderen om de zaak vlot te trekken, bevestigt de inhoud van de 
genoemde mail opnieuw het wanbestuur, zoals hierboven reeds beschreven.

Het is nu week 26; volgend schooljaar start in week 34.

Kort samengevat willen wij antwoord op de volgende zaken:
▪ wij ontvangen graag binnen zeer korte termijn, maar uiterlijk einde schooljaar (8 juli a.s.) op papier dat de huidige lesunit per direct in gebruik kan worden genomen;
▪ wij ontvangen graag informatie omtrent het eventuele gebruik van het speelveld van de voetbal vereniging;
▪ mocht dit definitief zijn, dan ontvangen wij graag informatie m.b.t. planning/locatie. Hoe en wanneer gaat de gemeente de huidige unit verplaatsen?

Ons moet van het hart dat wij ons in de steek gelaten voelen door de gemeente. Tegenover ouders, docenten en leerlingen schamen wij ons dat wij nu al een geruime periode niet tot een oplossing zijn gekomen. Wij zijn er tegelijk sterk van overtuigd dat wij in alles naar de gemeente geluisterd hebben en onze wensen tot elk detail op de eisen van de gemeente en/of de ODMH hebben aangepast. Dat er nu dan ook geen bevredigende reactie volgt, betreuren wij zeer. Het voedt het inmiddels ontstane wantrouwen en wij vragen ons af of de gemeente wel een betrouwbare partner is voor de toekomst. Juridisch gezien staat 'onze' zaak als een paal boven water. Als wij al onze inspanningen de revue laten passeren en opsommen hoe vaak wij van het kastje naar de muur gestuurd zijn, dan zou elke stakeholder in dit dossier het schaamrood op de kaken krijgen, nog daargelaten dat er inmiddels ook sprake is
 van aansprakelijkheid. 

Bij deze stellen wij gemeente Zuidplas en de ODMH officieel in gebreke, omdat zij niet binnen de daarvoor bestemde periode op de vergunning hebben besloten. Wij verzoeken u om zo snel mogelijk in actie te komen en de lesunit voor onderwijs per direct vrij te geven. Als dat niet gebeurt, zullen er door u toedoen in week 34 kinderen op straat komen te staan. Zoals eerder aangekondigd, zullen wij de raad informeren over de situatie.

Met vriendelijke groet,

J.J. Opschoor MSc
Bestuursvoorzitter Rehobothschool Moerkapelle
 
Advertentie