8.5 C
New York
vrijdag 23 februari 2024

Zuidplas in de fout met online zetten interne strategie Vijfde Dorp

Op vrijdag 28 oktober is de gemeente Zuidplas de fout in gegaan met het online zetten van een strategie van het Middengebied, in de volksmond ook wel het Vijfde Dorp genaamd. De geplande datum voor het ter inzage leggen van het bestemmingsplan loopt vertraging op door de zorgvuldigheid van de MER en uitstel van de invoering van de omgevingswet.

De, voor de interne organisatie, opgestelde strategie om te voorkomen dat er ongewenste ontwikkelingen plaats vinden stond een aantal uur op de website van de gemeente. Pas nadat bekend was dat het een intern stuk was en de gemeenteraad én het college van B&W nog niet op de hoogte waren gesteld, werd het snel verwijderd maar inmiddels had Gouwe IJssel Nieuws het stuk met zeer grote verbazing gelezen. Hierover heeft Gouwe IJssel Nieuws direct vragen gesteld.

Volgens Zuidplas gaat het hier om een ambtelijk concept document dat per abuis op de website is geplaatst: ”Het document is onderdeel van de discussie over het voorkomen van ongewenste initiatieven in het Middengebied in relatie tot de planning en was bedoeld als intern bespreekstuk. Wanneer dat nodig is, wordt hierover gecommuniceerd via de gebruikelijke kanalen”.  

De gemeente laat weten dat er geen vervolgstappen zijn : “Er zijn geen vervolgstappen, anders dan de zorgvuldigheid die de gemeente in haar publicaties zoveel mogelijk probeert te waarborgen, voor te zetten. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt”.

In het artikel is duidelijk dat de ter inzagelegging van het bestemmingsplan gaat uitlopen, door de uitstel van de omgevingswet maar ook omdat Zuidplas zo volledig mogelijk de Milieu Effect Rapportage (MER) wil hebben. “Uiteraard wordt een MER zorgvuldig opgesteld. De gemeente vindt het belangrijk om een goede afweging te maken. Daarnaast is er ook uitgebreide participatie voorzien over het MER (10 en 12 november 2022)” aldus de gemeentelijke woordvoerder. Deze vertraging was tot vandaag niet aan de gemeenteraadsleden naar buiten gebracht.

Door de vertraging zal de gemeenteraad een nieuw voorbereidingsbesluit moeten nemen omdat het voorbereidingsbesluit op 23 mei 2023 afloopt, de datum dat het bestemmingsplan in eerste instantie ter inzage gelegd zou worden. De gemeente legt uit ;”Het verlengen van een voorbereidingsbesluit is niet mogelijk, maar het nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit is juridisch wel mogelijk. De gemeente beraadt zich nu of het nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit gewenst is”. Door een tweede voorbereidingsbesluit te nemen lijkt het een dubbele beslissing maar door de overlap kan men voorkomen dat er “ongewenste ontwikkelingen” plaats vinden.

Opvallend was dat in het document ook wordt gesproken over een onopvallend moment om dat besluit te nemen: “Met een onverwacht moment wordt bedoeld dat zonder aankondiging een besluit wordt genomen. Dit is inderdaad om juridische redenen. Een onverwacht moment is bijvoorbeeld bij het vaststellen van het masterplan in mei 2021. Na de besluitvorming in de gemeenteraad wordt het voorbereidingsbesluit gepubliceerd” is de verklaring. Dit betekent dat er dus geen actieve communicatie over dit besluit wordt genomen. Zuidplas wil ongewenste ontwikkelingen voorkomen zoals de gemeente ontwikkelingen die niet passen in het Masterplan voor het Middengebied, ziet.

De vertraging gooit de planning die er lag in de war, zoals een eerste paal in 2024. De gemeente gaat deze planning aanpassen: “Wij kijken momenteel naar de planning en de processtappen in samenhang met alle producten, zoals de MER, stedenbouwkundige uitwerking, waterhuishoudkundige aspecten, de Omgevingswet, etc. Het is nog te vroeg om een definitieve datum te geven voor de terinzagelegging en de eerste paal. Zodra wij hier meer over weten zullen wij hierover communiceren”.

Wie er verantwoordelijk is voor het publiceren laat de gemeente niet weten, maar dergelijke publicaties van interne stukken over een dergelijk groot project kunnen de geloofwaardigheid schaden. Vrijdag bleek al dat het interne stuk ook bij andere inwoners, zoals tegenstanders van het Vijfde Dorp, al in bezit was. Gouwe IJssel Nieuws zal later met reacties komen vanuit de politiek.

Het gelekte document :

Strategie nieuw voorbereidingsbesluit Middengebied
Door het uitstellen van de Omgevingswet en de vertraging die in de planning is opgelopen door het zorgvuldig opstellen van de MER voor het Middengebied lukt het de gemeente niet om voor 19 mei 2023 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

Dit betekent dat het huidige voorbereidingsbesluit op die datum komt te vervallen.

Om de beschermende werking te behouden en ongewenste ontwikkelingen tegen te kunnen houden zullen we als gemeente nog een keer een voorbereidingsbesluit moeten nemen. Dit zullen ook de bewoners van het gebied verwachten. Hierover hoeven we niet geheimzinnig te doen.

Wel willen we voorstellen om het nieuwe voorbereidingsbesluit op een “onverwacht” moment te nemen en niet te wachten tot mei 2023. Anders krijgen we wellicht op het allerlaatste moment nog aanvragen binnen voor ontwikkelingen die niet gewenst zijn binnen het gebied.

Dit moeten we zorgvuldig doen. Wat we willen is dat het huidige voorbereidingsbesluit doorloopt totdat we voor de percelen waar een aanvraag ligt een ontwerp bestemmingsplan in procedure hebben gebracht. Als we al eerder een nieuw voorbereidingsbesluit nemen, vervalt niet automatisch het oude. Dat zou je dan bewust moeten intrekken maar dat is niet wat verstandig is op dit moment.

Er kunnen in een gebied meerdere voorbereidingsbesluiten gelden met verschillende doeen. Hiervoor zouden we bijvoorbeeld een beperkter gebied kunnen kiezen (zone groene schakel). Dan houdt het nieuwe voorbereidingsbesluit de nieuwe aanvragen tegen en houdt het huidige voorbereidingsbesluit de bestaande aanvragen nog tot mei tegen. Voor ongewenste ontwikkelingen zullen we dan dus wel aan de slag moeten met een bestemmingsplan gericht op het beperken van de mogelijkheden.

Advertentie