8.5 C
New York
zondag 1 oktober 2023

Commissie MER : Maatregelen dijkversterking Hollandsche IJssel vragen nog meer onderbouwing

Het milieueffectrapport voor de dijkversterking ‘Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard’ besteedt veel aandacht aan het beperken van de milieueffecten. Maar nog onvoldoende duidelijk is waarom minder ingrijpende maatregelen niet mogelijk zijn. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De provincie Zuid-Holland had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

De dijk langs de Hollandsche IJssel voldoet niet meer aan de waterveiligheidseisen. Daarom zoekt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard naar oplossingen om de Krimpenerwaard beter te beschermen. Voordat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besluiten over het project, zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Vanwege de bebouwing op en langs de dijk is er weinig ruimte. Daarom is voor het grootste deel van het traject gekozen voor een oplossing met ondergrondse damwanden. Het rapport besteedt veel aandacht aan het beperken van de omvang van de dijkversterking, om daarmee ook negatieve effecten op de omgeving te voorkomen. Zoals het verbeteren van de betrouwbaarheid van de stormvloedkering. Ook zijn oplossingen gevonden voor het behouden van bebouwing en beplanting.

Het rapport maakt nog wel onvoldoende duidelijk waarom minder ingrijpende oplossingen voor dijkverhoging en dijkstabiliteit niet realistisch zijn. Bijvoorbeeld het gebruik van klei of andere materialen of het nog verder verbeteren van de stormvloedkering. Dit zorgt voor minder negatieve gevolgen voor de leefomgeving en het milieu.

De Commissie adviseert om het rapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen. De provincie neemt deze aanbeveling over en laat het aangevulde rapport opnieuw door de Commissie beoordelen.

Advertentie