8.5 C
New York
zaterdag 20 april 2024

Wisselende waterstanden in polder Esse, Gans- en Blaardorp

In de polder Esse, Gans- en Blaardorp 1n Nieuwerkerk aan den IJssel zijn de flexibele waterstanden ingegaan in het ‘peilgebied agrarisch’. In november 2021 stelde het algemeen bestuur van het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard een nieuw peilbesluit vast voor polder Esse, Gans- en Blaardorp.

Voor het instellen van het nieuwe, flexibele peil in het agrarisch peilgebied van deze polder waren eerst aanpassingen nodig in de waterinrichting. Deze werkzaamheden zijn afgerond. Per 1 juni 2023 is het nieuwe, flexibele peil -2,45/-2,35 m NAP in het agrarisch peilgebied in werking.

Beperken bodemdaling

Polder Esse, Gans- en Blaardorp ligt tussen stedelijke gebieden, is open en groen en bestaat uit weilanden en het recreatiegebied Park Hitland. In het agrarisch peilgebied van de polder daalt de bodem ongeveer 4 millimeter per jaar. In overleg met de agrariërs heeft het waterschap bij het bepalen van het nieuwe peilbesluit rekening gehouden met deze bodemdaling. Met het flexibele peil blijft voldoende drooglegging behouden voor de agrarische functie van het gebied. In de zomer kan Schieland en de Krimpenerwaard de waterstand iets verhogen, om uitdroging van de grond en daarmee bodemdaling te beperken. Om de drie jaar past het waterschap het peil met 1 centimeter naar beneden aan.

Verbeteren waterinrichting

Voordat het waterschap het nieuwe, flexibele peil in het agrarische peilgebied in werking kon stellen, was het nodig om de inrichting van het water aan te passen. Zo is er een stuw vervangen door een nieuwe beweegbare stuw. In de omgeving wordt ook het gemaal Hitland vervangen. Het nieuw te bouwen gemaal kan bij hevige regen meer water afvoeren en krijgt een inlaat om bij langdurige droogte vers zoetwater vanuit de Hollandsche IJssel de polder in te laten stromen. In het nieuwe gemaal zorgen een vispassage en een visvriendelijke pomp ervoor dat vissen veilig de polder in en uit kunnen zwemmen.

KRT_0409 Kaart van de vereenigde polders Esse, Gansdorp en Blaardorp gelegen onder de gemeente Nieuwerkerk 1869, uit het archief van het Hoogheemraadschap Schieland en de krimpenerwaard, Let op de orientatie van de kaart, de Hollandsche IJssel ligt rechts
Advertentie