8.5 C
New York
zondag 3 maart 2024

Mobiliteitsvisie moet alle plannen Zuidplas aan elkaar knopen

Het college van B&W van Zuidplas wil alle ontwikkelingen en plannen voor verkeer aan elkaar knopen door een nieuwe mobiliteitsvisie. Hiervoor heeft ze met een informatienota tevens een startnotitie naar de gemeenteraad gestuurd. Eerder al had het college in een commissievergaderingen bij de raadsleden informatie opgehaald.

Volgens de startnotitie staat voor mobiliteit : “Bij het opstellen van mobiliteitsbeleid is mobiliteit geen doel op zich, maar slechts een middel waarmee we bereikbaarheidsdoelen nastreven, terwijl we nadelige gevolgen voor de leefbaarheid en veiligheid willen beperken. De mobiliteitsvisie is gericht op het maken van een afweging tussen het bevorderen van bereikbaarheid voor personen en goederen enerzijds en het beperken van de negatieve gevolgen van mobiliteit voor leefbaarheid en
veiligheid anderzijds

De startnotitie kent een aantal hoger vastgestelde kaders zoals de Nationale Omgevingsvisie, het Coalitieakkoord Zuid-Holland, het Regionaal Verkeers- en VervoerpPlan van Midden-Holland en de lokale kaders zoals Omgevingsvisie, het collegeprogramma, het mobiliteitsconcept van het Middengebied, de motie deelmobiliteit en de Deelovereenkomst Mobiliteit Middengebied. Dit laatste document is een akkoord tussen Zuidplas, provincie, Rotterdam, Waddinxveen en Gouda.

Volgens de informatienota zal de nieuwe mobiliteitsvisie het na vaststelling mogelijk maken om:

 • Zuidplas strategisch te positioneren op landelijk, provinciaal en regionaal niveau (’lobbyagenda’);
 • In te kunnen springen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen (wendbaarheid en innovatie);
 • Passende investeringskeuzes voor de (langere) termijn te maken en daarop voor te sorteren;
 • Consistente en samenhangende oplossingen te kiezen voor lokale knelpunten die er nu al zijn en die
  mogelijk nog gaan ontstaan;
 • Ontwikkelingen en projecten consistent en concreet vorm te geven dankzij een heldere stip op de
  horizon.

  Een nieuwe Mobiliteitsvisie is noodzakelijk en maakt dat de gemeente Zuidplas goed gesteld staat voor de mobiliteitsopgaven van nu en de toekomst.

Met deze startnotitie wil Zuidplas de aanbesteding voor het onderzoeksbureau starten en hoopt maart 2025 deze visie op te kunnen leveren.

Advertentie