8.5 C
New York
woensdag 17 april 2024

intentieovereenkomst gemeente Zuidplas en Smits in Zuidplaspolder

Op woensdag 6 december heeft gemeente Zuidplas een intentieovereenkomst getekend met de
eigenaren van het bedrijf Smits aan de Zuidelijke Dwarsweg in Zevenhuizen. Het perceel, in
eigendom van de gebroeders Smits, is nodig om de ambities voor de ontwikkeling van het
Middengebied in de Zuidplaspolder mogelijk te maken. Met deze overeenkomst is een proces
vastgelegd waarbij uitgangspunten zijn benoemd om tot een tijdige verwerving van de
eigendommen van Smits te komen.

Geurcontour maakt woningbouw onmogelijk

Het perceel aan de Zuidelijke Dwarsweg ligt midden in het toekomstige kreekrugdorp van het te ontwikkelen Middengebied. De varkenshouderij, één van de bedrijfstakken van de gebroeders Smits, heeft een grote geurcontour waarbinnen niet gebouwd kan worden. Dit zorgt ervoor dat de ontwikkeling van woningbouw in een groot deel van de Zuidplaspolder wordt beperkt. Om de ontwikkeling van het nieuwe dorp mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat het bedrijf op het perceel verdwijnt waarmee de bestaande geurcontour wordt opgeheven en in de toekomst op de bedrijfslocatie woningen kunnen worden gebouwd. In 2011 vernietigde de Raad van State meerdere bestemmingsplannen van de gemeente Zuidplas toen er niet genoeg rekening was gehouden met de geurcontour.

Naast het houden van vleesvarkens houdt het bedrijf zich hoofdzakelijk bezig met kaas- en diervoederverwerking. Dit proces zorgt voor veel verkeersbewegingen, vooral door vrachtwagens. Die verkeersbewegingen zorgen weer voor een eigen, weliswaar minder grote, hindercontour.

Verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar nieuw bedrijventerrein

Er worden afspraken gemaakt waarmee de bedrijfsvoering van Smits uiteindelijk verplaatst naar het
nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Doelwijk II dat onderdeel uitmaakt van de ontwikkeling van het Middengebied. Dit betreft de bedrijfsactiviteiten met uitzondering van de varkenshouderij. In de
tussengelegen periode kunnen de activiteiten op de huidige locatie worden voortgezet. De reconstructie van de varkenshouderij wordt een maatwerkoplossing en zal buiten het plangebied plaats vinden.

Opening nieuwbouw Smits

Het tekenen van de intentieovereenkomst komt op een moment nadat enkele weken geleden de nieuwbouw van het bedrijf is geopend. De heren Smits hebben de afweging gemaakt om ondanks de aanstaande ontwikkeling toch nieuwbouw te realiseren. Dit om de bedrijfscontinuïteit van het groeiende bedrijf te borgen.

Advertentie