8.5 C
New York
zondag 3 maart 2024

Comité Behoud IJsselpark vraagt gemeenteraad om betere participatie af te dwingen bij wethouder Zijlstra

De gemeente Zuidplas heeft in het proces over de plaatsing van scholen in het IJsselpark meermaals de plank mis geslagen. Volgens het comité Behoud IJsselpark gaat dit om WOO verzoeken die geweigerd werden totdat de commissie bezwaarschriften de gemeente in ongelijk stelden, vragen over het participatieproces en een wethouder die zijn ingekomen post niet lijkt te lezen. Het comité Behoud IJsselpark heeft in een open brief dit verwoord aan de gemeenteraadsleden.

Eigenlijk ging het al mis toen bekend werd dat de gemeente met een vooraf ingestelde selecte groep mensen die mee gingen denken, een meedenksessie wilde starten. Toen dit op de informatieavond in Hotel van der Valk werd gepresenteerd, ontstond er onvrede omdat de andere inwoners niet de mogelijkheid kregen om aan deze gespreksgroep mee te doen. Onder druk van de vergadering heeft de projectleider, volgens het comité, besloten dat iedereen die zich aan wilde sluiten, zich binnen 2 dagen dit konden doen.

Op 16 november was dan deze “meedenksessie” en al snel bleek, zo stelt het comité in de brief, dat er sprake was van meedenken in kleine groepjes over de antwoorden op de open vragen in de enquete maar niet over de locatiekeuze. In deze brief schets het comité dat er nogal veel vragen waren over manier waarop de participatie plaats ging vinden: “Tijdens het plenaire gedeelte is ook ingebracht en uitvoerig besproken (ook met de wethouder, die het begin van de bijeenkomst heeft bijgewoond): wat doet de gemeente met de resultaten van deze avond, hoe worden deze gewogen en hoe ziet het besliskader er uit, hoe verhoudt dit proces zich tot de geldende participatieregels, tot de door de wethouder op 16 mei jl. omarmde motie en tot het door de gemeente opgestelde participatiekader? Ook werd gevraagd waarom het participatiekader niet met de deelnemers is gedeeld en of daar alsnog voor kan worden gezorgd? Voorts, hoe is participatie voorzien voor het vraagstuk over de tijdelijke school?” Na aandringen van het comité is er uiteindelijk een participatieplan beschikbaar gesteld. Maar dit is dan alleen naar het comité gestuurd en niet naar de andere deelnemers, noch gepubliceerd online.

Tijdens deze avond werd ook gevraagd of alle relevante informatie ter beschikking was, dit was beloofd in een eerdere raadsmotie. Het Comité was benieuwd naar het standpunt van de schoolbesturen. Wethouder Zijlstra kreeg tijdens deze vergadering expliciet de vraag wat het standpunt was van de schoolbesturen. Volgens Zijlstra wist hij dat niet want hij nam geen deel aan de stuurgroep van de schoolbesturen. Tijdens de vergadering beloofde Zijlstra dat hij dit zou navragen. Echter heeft het comité een persoonlijke brief aan de wethouder in handen gekregen (via de gemeentelijke website) waarin de voorkeur van de schoolbesturen al op 14 juni bekend was.

Het comité was al vanaf begin dit jaar bezig om alle relevante documenten van de gemeente te krijgen en heeft hierover een WOO verzoek ingediend. Een deel werd opgestuurd maar volgens het comité is dat niet compleet. Na het uitblijven van een reactie van de gemeente op een vraag is er een officieel bezwaar gemaakt tegen het besluit omdat het niet compleet was. Op 4 oktober is er een hoorzitting geweest en binnen enkele weken zou het college een besluit moeten nemen. Uit een email op 23 november blijkt dat het advies van de bezwarencommissie is meegegeven (met advies om het redelijkerwijs mogelijke te doen om alsnog de documenten aan te leveren) maar het comité laat weten dat er nog steeds geen collegebesluit is. Dit ondanks excuus en belofte tot beterschap na klachten tegen de gemeente en wethouder Zijlstra zijn de gevraagde stukken nog steeds niet ontvangen.

Daarom heeft het comité Behoud IJsselpark de brief aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Zuidplas gesturd. Hierin verzoeken zij de gemeenteraad om vriendelijk doch dringend de wethouder te bevragen over het niet transparant zijn naar de participanten over het standpunt van de schoolbesturen. Ook verzoekt men er op toe te zien dat de gemaakte afspraken tijdens de meedenksessie worden nagekomen. Met als afsluiting: “Voor de helderheid deze toezeggingen nog even op rij: 1. Schriftelijk verslag van de plenaire sessie door projectbureau (gedeeld met de participanten en op de gemeentelijke website) 2. Participatietraject voor tijdelijke schoolhuisvesting 3. De uit te brengen (concept-)scenario’s zullen worden voorgelegd aan de deelnemers en de wijk, voordat ze ter besluitvorming worden aangeboden”.

Met de bovenstaande feiten lijkt dit hoofdpijndossier nog een vervolg te krijgen en zal voor nog meer drukte voor de wethouder zorgen.

Advertentie