8.5 C
New York
vrijdag 23 februari 2024

Scholen in Esse worden voor 8,9 miljoen uitgebreid

De Gideonschool, de Prins Willem Alexanderschool (PWA) en de peuterspeelzalen aan de Wolga in de wijk Esse te Nieuwerkerk aan den IJssel worden voor 8,9 miljoen groter gemaakt. Deze uitbreiding is om de groei van aantal leerlingen van de scholen te opvangen. De kinderopvang en peuterspeelzalen gaan naar de Wolga, wat dan groter wordt gemaakt. Dit voorstel ligt nu gereed voor behandeling in de raadscommissie Ruimtelijke Plannen begin januari. Op dit moment moet er gebruik gemaakt worden van noodlokalen aan de Bermweg om de leerlingen op te vangen.

Het principe besluit was al eerder genomen maar nu met het onderwijs het definitieve ontwerp klaar is, kan het prijskaartje worden opgemaakt en hiervoor, als de gemeenteraad instemt, en krediet voor worden aangevraagd. Voor de uitbreiding voor het pand aan de Donge is 5,3 miljoen nodig en voor de Wolga 3,5 miljoen. Een deel van het krediet was al beschikbaar gesteld en nu komt daar 8,5 miljoen boven op.

De uitbreiding van de twee scholen aan de Donge vindt plaats op een gedeelte van de pleinen van de scholen zelf en door het realiseren van lokalen in de ruimte van verhuurder Stedelink, die nu in gebruikis door kinderopvangorganisatie Human Kind. Door een herinrichting van de buitenruimte blijft er voldoende speelruimte over rondom de scholen. Het uitgangspunt is om de schoolpleinen te
vergroenen.

Het college van B&W is voorstander van integrale Kindcentra (IKC) maar dat is voor de lokatie in de wijk Esse niet mogelijk: “Hoewel alle partijen in principe voorstander zijn van de combinatie van onderwijs en kinderopvang in één gebouw, is uit een verkennende studie gebleken dat de uitplaatsing van de kinderopvang voor de komende jaren de beste optie is“. De kinderdagopvang en de peuteropvang wordt verplaatst naar de locatie Wolga die daarvoor eveneens moet worden uitgebreid. De buitenschoolse opvang blijft wel op locatie Donge.

De participatie heeft inmiddels plaats gevonden met de partijen en bewoners. Hierbij valt wel te lezen in de stukken dat verkeer nog een aandachtspunt is : “In juni 2023 heeft een inloopavond plaatsgevonden voor de omwonenden van locatie Donge, hierbij is het ontwerp goed ontvangen. Over de verkeerssituatie en de inrichting van het openbaar gebied moet nog verder gesproken worden. Voor verkeer en openbare ruimte wordt een aparte projectopdracht geformuleerd“.
Voor de Wolga geldt volgens het raadsvoorstel dat de uitbouw relatief weinig impact heeft op de omgeving. De omwonenden ontvangen een brief waarin de voorgenomen plannen beschreven staan.

Advertentie