8.5 C
New York
donderdag 13 mei 2021

“Discussie over toekomst Zuidplaspolder moet uit de achterkamer”

De politiek in Zuidplas moet direct stoppen met de discussie achter gesloten deuren over de toekomst van de Zuidplaspolder. Dat stelt de fractie van PvdA-GroenLinks in een open brief aan Zuidplas burgemeester Gert-Jan Kats. In de voor Zuidplas begrippen bijzonder kritische brief zegt de tweemansfractie niet verder te willen deelnemen aan de besloten bijeenkomsten. De raadsleden Johan Helmer en Pieter Beeldman willen dat inwoners een stem krijgen bij ontwikkeling van de Zuidplaspolder.

De open brief aan de burgemeester is dinsdag 26 september verstuurd en waarschuwt voor onzorgvuldige besluitvorming achter gesloten deuren. “Het moge u wel duidelijk zijn dan onze fractie zich niet wil laten verleiden om aan spelletjes achter gesloten deuren verder onze kostbare tijd te besteden. Maar belangrijker dan dat; wij waarschuwen voor onzorgvuldige besluitvorming in de spreekwoordelijke achterkamer, vlak voordat inwoners tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hun stem laten horen. Dit is dan ook de reden waarom wij in deze open brief onze teleurstelling uitspreken en aangeven part nog deel willen uitmaken van het door U ingezette proces van hernieuwde gebiedsontwikkeling van de Zuidplaspolder. Wij roepen U op om alsnog serieus werk te maken van ons voorstel voor een open en zorgvuldig proces samen met onze inwoners.”

De gemeente Zuidplas wil eind dit jaar afspraken maken met de Provincie Zuid-Holland over grootschalige woningbouw in de Zuidplaspolder, met mogelijk bijna 30.000 extra woningen. Dit gebeurt nu grotendeels door raadsleden en achter gesloten deuren. Volgens raadslid Johan Helmer (PvdA/GroenLinks) heeft het er alle schijn van dat dit besluit er vlak voor de verkiezingen nog snel even doorheen gedrukt moet worden. Hij heeft in een open brief aan Burgemeester Kats hierover de noodklok geluid. “Dit is een verstrekkend besluit dat het beeld van de Zuidplaspolder voor de komende eeuwen bepaalt. Daar moet je goed over nadenken en met de inwoners, bedrijven en belangenorganisaties over van gedachten wisselen. Geef hiermee de inwoners een stem bij de ontwikkeling van de Zuidplaspolder ”.

Tekst loopt door onder foto

ZuidplaspolderHerbezinning

Tussen de dorpen van Zuidplas bevindt zich de open en groene Zuidplaspolder. Begin van deze eeuw werd onder druk van rijk en provincie besloten tot de bouw van 30.000 woningen in dit gebied. Een belangrijk deel van de bestemmingsplannen hiervoor werd door de Raad van State vernietigd. Omdat in 2009 de woningmarkt instortte, is tot nog toe slechts een klein deel van het originele plan uitgevoerd. Zowel de overheid als verschillende ontwikkelmaatschappijen hebben voor honderden miljoen aan grond in de polder liggen. Nu de woningmarkt aantrekt, is het tijd voor herbezinning. De vraag ligt voor of het accent moet liggen op een kleinere bouwopgave, met bouwen voor de eigen inwoners, of wil de gemeente nog steeds een groeigemeente met 30.000 extra woningen worden? En in hoeverre mag dat ten kosten gaan van het open en groene karakter van de polder?

Bid

De gemeente wil nog voor de jaarwisseling een zogenaamd ‘bid’ doen aan de provincie, met de bouwopgave waarin zij wil voorzien. De snelheid is ingegeven uit angst dat de provincie anders zelf het heft in handen neemt voor onze Zuidplaspolder. Helmer ziet hierin de kern van het probleem. “Je moet je nooit laten leiden door angst en haast. Het is onze polder en de nieuwe omgevingswet vraagt juist van ons als gemeente om de cruciale keuzes zorgvuldig en met de inwoners samen te maken. Als je het landschap voor de komende eeuwen wijzigt, dan moet snelheid niet leiden tot onzorgvuldigheid en verlies aan draagvlak. Dat begrijpen ze in het provinciehuis ook wel”.

Gesloten deuren

Het zogenaamde ‘bid’ van de gemeente wordt nu in besloten werksessies met raadsleden ontwikkeld. Dat is volgens Helmer een verkeerde volgorde. “Als raadsleden zelf gaan hobbyen is dat gevaarlijk”. Hij vindt dat het ontwikkelen van plannen het best gedaan kan worden door deskundigen in nauw overleg met de belanghebbenden (inwoners en bedrijven) “Dat geeft raadsleden de mogelijkheid om goed te luisteren om vervolgens een weloverwogen en liefst breed gedragen besluit te nemen”. Dat is voor PvdA/GroenLinks de reden om niet meer aan de besloten werksessies deel te nemen.

Zorgvuldige besluitvorming

PvdA/GroenLinks stelt een traject voor, waarin de belangen samen met alle betrokkenen zorgvuldig worden afgewogen. Dat kost tijd, maar alleen zo ontstaat volgens Helmer draagvlak. “Zonder draagvlak van je inwoners kun je een afspraak met de Provincie ook moeilijk waarmaken”. Het voorstel van PvdA/GroenLinks bestaat uit drie stappen; 1) analyse van problemen en kansen, 2) ontwikkeling van verschillende ambities met en door inwoners, bedrijven en belangenorganisaties en 3) benutten van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 om inwoners hierin een stem te geven. Na de verkiezingen kunnen de plannen dan nader uitgewerkt worden.

Zuidplaspolder

Lees hieronder de complete brief aan burgemeester Gert-Jan Kats

Gemeente Zuidplas

T.a.v. dhr. K.J.G. Kats

Raadhuisplein 1

2910AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Zuidplas, 26 September 2017

Betreft: OPEN BRIEF gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder

Geachte heer Kats,

Zoals u bekend, staat de raadsfractie van de PvdA/GroenLinks kritisch ten aanzien van het inmiddels in gang gezette proces van raadsafwegingen rond de toekomstige inrichting van de Zuidplaspolder. Gealarmeerd door het geheime karakter van de eerste beraadslagingen rond dit onderwerp op 19 april van dit jaar, hebben wij er bij u op aangedrongen het proces van ontwikkeling van de Zuidplaspolder vroegtijdig participatief met de inwoners, bedrijven en overige maatschappelijke organisaties in te steken. Dit geheel in lijn met de insteek die wij als gemeente willen volgen in het kader van de nieuwe omgevingswet. Zonder draagvlak bij inwoners is er geen duurzame ruimtelijke ontwikkeling mogelijk.

Echter, ons verzoek blijkt tevergeefs. Immers, los van de herkenning in ons gezichtspunt, verandert er in het ingezette proces feitelijk niets. Onder een schimmige politieke urgentie werd op 5 september jl. een eerste raadswerksessie rond het onderwerp georganiseerd, waarin de raadsleden spelletjes speelden, a la SimCity, om daarmee een basis te leggen voor de kaders rond de ontwikkeling. Het zijn blijkbaar niet de behoeften en inzichten van de inwoners en bedrijven in de Zuidplas die een dergelijke ontwikkeling, mede vanuit het gedachtengoed van de toekomstige Omgevingswet, bepalen. Noch, zo blijkt, is de demografische ontwikkeling neer te leggen in o.a. een Woonvisie sturend in het voorbereiden van een bieding voor de toekomstige ontwikkeling van de Zuidplaspolder. Neen, niets van dat alles. Maar voorop staat wel dat dit klusje onder stoom en kokend water nog voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 op puur economische gronden moet worden geklaard.

De tweede werksessie staat al weer gepland voor 4 oktober as., waarvoor op het programma onder de titel “Raad only” een thematische verdieping op verstedelijking en woonmilieus, voorzieningen en bereikbaarheid, landschap en duurzaamheid prijkt. Onderwerpen, die naar onze smaak, zich juist lenen voor een gezamenlijke feitenonderzoek met een  brede maatschappelijke discussies met inwoners, bedrijven en bekende   maatschappelijke belangenorganisaties. Daarnaast staat voorafgaand aan de afsluiting van het raadsproces ook nog wel ergens voor het eind van dit jaar een (informatie)bijeenkomst met de genoemde belanghebbenden gepland. Maar wat is zo’n bijeenkomst waard als raadsleden de basis al eerder zelf hebben gelegd. En hoe serieus is een maatschappelijke inbreng van één avond? Leve de participatie, die hiermee verwordt tot een ruimtelijke planvorming van “pikken of slikken”!

Onze fractie is volstrekt van mening dat een zorgvuldige en participatie aanpak van de beoogde gebiedsontwikkeling van de Zuidplas op zijn plaats is. We kunnen ons een dergelijke aanpak in drie stappen voorstellen

 

  • gezamenlijk feitenonderzoek, een analyse van ontwikkelingen, behoeften en consequenties op hoofdlijnen onder leiding van deskundigen en samen met maatschappelijke partijen (inwoners, bedrijven en verenigingen)
  • ontwikkelen van verschillende alternatieven met maatschappelijke partijen, met verschillende ambities in de te behalen aantal woningen en bedrijfslocaties, inzet van hernieuwbare energie, natuur, etc. Hiervan bepalen deskundigen vervolgens de consequenties in termen van wonen, werken, landschap, natuur en milieu, kosten, etc.
  • politieke meningsvorming , op basis waarvan inwoners bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 hun voorkeur kenbaar kunnen maken.

 

Bij de uitwerking van de daarbij gewenste beelden van o.a. de opgave in de woningbouw zou dan tenminste de, onlangs tot  medio 2018 uitgestelde, woonvisie moeten zijn uitgewerkt en breed inzicht zijn ontstaan in de benodigde hoeveelheden en kwaliteiten van de woonopgave in samenhang met de ontwikkeling van de gemeentelijke bevolkingsomvang en migratie van potentiele nieuwe inwoners.

Het moge u wel duidelijk zijn dan onze fractie zich niet wil laten verleiden om aan spelletjes achter gesloten deuren verder onze kostbare tijd te besteden. Maar belangrijker dan dat; wij waarschuwen voor onzorgvuldige besluitvorming in de spreekwoordelijke achterkamer, vlak voordat inwoners tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hun stem laten horen. Dit is dan ook de reden waarom wij in deze open brief onze teleurstelling uitspreken en aangeven part nog deel willen uitmaken van het door U ingezette proces van hernieuwde gebiedsontwikkeling van de Zuidplaspolder. Wij roepen U op om alsnog serieus werk te maken van ons voorstel voor een open en zorgvuldig proces samen met onze inwoners.

 

Hoogachtend,Namens de fractie PvdA/GroenLinks

(Johan) Helmer

Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks

Volg het laatste nieuws

2,319FansLike
322VolgersVolg
554VolgersVolg