D66 slingert politieke discussie kap populieren Hitlandselaan aan

De fractie van D’66 in de gemeenteraad heeft de politieke discussie aangeslingerd over de kap van 230 populieren aan de Hitlandselaan. Het recreatieschap Hitland heeft het voornemen de weg op te knappen en daarom zouden alle bomen weg moeten. Eerder al bleek dat bijvoorbeeld de bewoners van Parc IJsselhoeve niet geïnformeerd te zijn en kreeg de politiek pas een dag voor de bekendmaking een geheim mailtje.

Op de sociale media heeft het recreatieschap het erg druk met reageren dat het echt niet anders kan, tot soms irritatie bij mensen die het idee krijgen dat de kap doorgedrukt moet worden. Uiteindelijk zal het bestuur van het recreatieschap dit moeten besluiten, In dit bestuur zitten wethouders uit Zuidplas en Capelle aan den IJssel. Uit die laatste gemeente zitten ook raadsleden in het algemeen bestuur. Daan de Haas (VVD) uit Zuidplas is de voorzitter. Gouwe IJssel Nieuws heeft de reacties opgehaald bij alle politieke partijen in de gemeenteraad :

Frans Klovert – D66
De D66 fractie heeft met enige verbazing kennisgenomen van het voornemen van het recreatieschap Hitland om, als onderdeel van de reconstructie van de weg, de 230 populieren langs de Hitlandselaan te kappen. De gemeenteraad van Zuidplas is hierover, onder embargo, de 27e november per mail geïnformeerd en heeft daarbij ook de uitgevoerde onderzoeken ontvangen. Voor onze fractie staat voorop dat het uitgangspunt moet zijn de bomen zo veel te behouden. De Hitlandselaan is een beeldbepalende weg en is bij veel Nieuwerkerkers bekend en geliefd. Er moeten dan ook echt zwaarwegende redenen zijn om over te gaan tot kap.  Daarbij speelt veiligheid van weggebruik voor ons een belangrijke rol. Dus onze voorkeur is bomen laten staan als het qua veiligheid (vallende takken, omvallende bomen) gaat en dan rechts van de bomen een fietspad, zodat ook het weggebruik van de Hitlandselaan veiliger wordt. Vooralsnog lijkt er primair aandacht te zijn voor het reconstrueren van de weg. De D66 fractie is er dan ook nog niet van overtuigd dat alle mogelijkheden om te komen tot behoud van de bomen zijn benut en ook de veiligheid maximaal wordt gegarandeerd!

Cock van der Spek – Christenunie-SGP
Onze fractie betreurt het dat er 50 jaar oude populieren gekapt moeten worden aan de Hitlandselaan om deze weg te reconstrueren. Maar we hebben er wel begrip voor. De veiligheid van de weggebruikers moet gegarandeerd zijn. We zijn blij met de informatieavond die belegd wordt door het recreatieschap op 6 december. Onze fractie gaat ervan uit dat het recreatieschap rekening houdt met de inbreng op deze avond en deze maximaal zal inpassen. Verder zijn we ook blij met de gedane toezegging van het recreatieschap dat bij de reconstructie herinplant gegarandeerd is.

Jan Baas – SP
Onze reactie op het nieuws van de voorgenomen kap is vooral verbazing. Wat nu de bomen zijn oud? Deze kunnen nog jaren mee. Het recreatieschap maakt zich er makkelijk van  af.  Kappen en dan asfalteren in plaats van onderzoeken of er een methode is om de bomen wel te behouden. Dit is zo een gezichtsbepalende laan in Nieuwerkerk. Rücksichtslos kappen is eeuwig zonde en onnodig. Het wegdek is misschien niet best maar met aangepaste snelheid kan men er goed rijden. Het is per slot van rekening een laan, geen doorgaande weg.

Johan Helmer – PvdA/GroenLinks
De fractie van PvdA/ GroenLinks betreurt een eventueel kappen van de 230 populieren langs de Hitlandselaan. Naast dat de populieren, voor zover niet aangetast door ziekten nog een lange tijd zouden kunnen meegaan wordt hiermee zeker de prachtige en karakteristieke uitstraling van deze laan door het recreatiegebied voor vele jaren aangetast. Anderzijds is vanwege de veiligheid reparatie en reconstructie van het wegdek noodzakelijk. Overigens moet ook voorkomen worden dat door verbetering van het wegdek er harder gereden gaat worden, daar waar wij begrepen hebben dat er in het hier en nu al met enige regelmaat te hoge snelheden worden gehanteerd. Ons standpunt is dat eerst goed onderzocht dient te worden of, gezien de gezondheid van de bomen alle 230 populieren gekapt moeten worden of dat door goed onderhoud populieren behouden kunnen blijven. Uiteraard verwachten wij dat de bomen die gekapt worden vervangen worden. Onze fractie was niet op de hoogte van dit voornemen en wij zullen ons in ieder geval 6 december tijdens de inloopavond laten informeren. Tevens zal de PvdA/GroenLinks fractie schriftelijke vragen indienen bij het college

Tinet de Jonge – CDA
Als CDA houden we van het groen in onze dorpen. Het groen is juist een essentieel onderdeel van het dorpse karakter van ons dorp. Deze bomenrij is prachtig. Het is een uniek stukje Nieuwerkerk. Juist deze gebieden in onze dorpen moeten we beschermen waar mogelijk. Het gaat ons dan ook aan het hart dat juist deze bomen zorgen voor een onveilige situatie. Het kan niet zo zijn dat we de veiligheid van weggebruikers in dit gebied niet langer kunnen waarborgen omdat we deze bomen laten staan. Dat we bij een storm ons hart vast moeten houden. Maar we pleiten ervoor dat het groen dat hier weg moet, terug komt. Want als CDA vinden we dat we en groene gemeente moeten zijn en moeten blijven.

Ferry van Wijnen – VVD
Wij zouden het zeer betreuren wanneer deze prachtige en karakteristieke bomenrij moet verdwijnen. Maar uiteraard gaat veiligheid van fietsers en wandelaars wel voor. Wij vertrouwen erop dat het Dagelijks Bestuur van recreatieschap Hitland hier een verantwoord over besluit neemt. Wanneer dit inderdaad tot gevolg heeft dat de bomen moeten wijken, gaan wij er wel van uit dat het recreatieschap ervoor zorgt dat een en ander opnieuw ingericht wordt…. Uiteraard in overleg met de bewoners en andere betrokkenen

Paul van Drenth – NEZ
NEZ is zeer onaangenaam verrast door de (ook nog zeer late) berichtgeving inzake het mogelijk gaan rooien van de populieren langs de Hitlandselaan ten behoeve van renovatie van deze weg. Ons inziens zijn niet de bomen of de weg het probleem, maar de mens, in dit geval (het gedachtegoed van) het bestuur van Hitland.  Het laantje is misschien nu een mindere B-weg, maar wel één die verkeerstechnisch voldoet. In een tijd van terugdringen van CO2 emissie laat je bomen staan en probeer je gemotoriseerd verkeer terug te dringen dan wel te doseren, niet andersom. Transformeer dit laantje derhalve binnen de huidige breedte om naar een wandel- en fietspad waar gemotoriseerd verkeer te gast is…. kan het alleen maar vriendelijker van worden en je behoudt de bomen die zo karakteristiek voor deze omgeving zijn.De gemaakte opmerking dat “bij reconstructie willen wij als bestuur herplanten garanderen” beschouwen als een armzalige opmerking. Sowieso moet dit tussen de oren zitten. Daarnaast zal men, indien men toch het rooien doorzet, om te compenseren een veelvoud van het gerooide moeten aanplanten…

Op donderdag 6 december is er een informatie avond bij de golfbaan waar mensen verder geïnformeerd worden en men vragen kan stellen. Er is door het recreatieschap een vraag en antwoordsite in het leven geroepen.