Kieswijzer : Zo denken de waterschaps partijen over onderwerpen die spelen in Zuidplas

Gouwe IJssel Nieuws heeft alle partijen die meedoen aan de verkiezingen van het waterschap een vijftal stellingen voorgelegd. Deze stellingen hebben allemaal een eigen lokaal karakter voor Zuidplas. Update 16-3 18:30: Inmiddels bevat dit artikel de inbreng van alle partijen.

De gemeente Zuidplas kent een gebied waar het Hoogheemraadschap niet langer het peil kan verlagen door de veengrond, hoe kijkt uw partij hier tegen aan?

VVD
In principe is de VVD voorstander van peil volgt functie. Als we dat niet zouden doen draaien we de agrariërs de nek om. Moet je niet willen. Er zijn echter gebieden waar het technisch gewoon niet anders kan dan niet meer verlagen omdat er dan andere problemen ontstaan zoals opbarstingen. Kwelwater dat uit de bodem omhoog komt. Dan moet je bestemming van de grond wijzigen. Dat kan alleen gebeuren door provincie en gemeente. Het waterschap faciliteert.
Water NatuurlijkNatuurontwikkeling is hier de beste optie, zoals dat al eerder was afgesproken
PvdA Omdat het peil van de veenweidegebieden niet verder verlaagd wordt, moet dit gebied omgevormd worden tot natuurgebied met een recreatieve functie. Deze omvorming vindt plaats in overleg met de gemeente Zuidplas en betrokkenen in die gebieden.
CDAProvincie, gemeente, waterschap, de inwoners zelf slaan de handen ineen/moeten de handen ineen slaan om te zorgen dat in het gebied een goede boterham verdiend kan blijven worden ook door de boeren.
SGP
Christnunie

SGP – ChristenUnie hecht aan sterk aan het principe “peil volgt functie”, dat doen we overal, en zeker in agrarisch gebied. Boeren zorgen voor ons voedsel. Verder willen wij bodemdaling tegengaan door het stimuleren van innovatieve maatregelen. Wanneer het helemaal niet meer mogelijk is het peil verder aan te passen, zal in overleg met betrokkenen en andere overheden naar een nieuwe bestemming van het gebied moeten worden gezocht, waarop vervolgens het peil wordt aangepast. Voor de boeren in dat gebied zal met andere overheden naar een passende oplossing worden gezocht. Maatwerk dus.
50 Plus Het peil steeds meer verlagen is niet langer mogelijk. ER zal in de toekomst moeten worden gekeken of er voor de boeren andere inkomsten zijn te genereren. Ook gaat peil verlagen ten koste van meer CO2 uitstoot.
AWP De AWP constateert dit feit en deelt de mening van het Hoogheemraadschap dat het peil niet verder verlaagt kan worden. Het inklinken van de veengebieden in Nederland is een proces van een paar honderd jaar en nu worden met daarbij de stijgende zeespiegel grenzen bereikt. De AWP is van mening dat gewerkt moet worden aan oplossingen die het proces moeten omdraaien. Dat zal echter geen eenvoudige opgave zijn.
Ons PLatteland Er is inderdaad een gebied in de gemeente Zuidplas waarover het waterschap van mening is dat peilaanpassingen niet meer kunnen plaatsvinden. Het gaat om het restveengebied, globaal gezien om het open gebied tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en Moordrecht vanaf A20 tot aan ringvaart. De afgelopen vier jaar jaar is er veel gepraat en zijn er veel rapporten gemaakt. Echter, dit heeft nog niet tot oplossingen geleid en daarom blijft deze situatie voor iedereen die in dit gebied woont en werkt onduidelijk. 
Binnen Ons-Platteland zijn wij van mening dat er helder keuzes gemaakt moeten gaan worden. De tijd van eindeloze rapporten opstellen is nu voorbij. Als het waterschap het peil niet wilt aanpassen op agrarische en andere activiteiten dan moet het waterschap met concrete voorstellen komen om deze situatie op te lossen. Activiteiten die hiertoe behoren zijn het aanpassen van het peil zijn de aankoop van bedrijven, grondruilen, verplaatsing van bedrijven en het afwaarderen van grond.Uiteraard betekent dit dat er financiële middelen moeten komen om dit mogelijk te maken. Zolang er geen oplossing moet het waterschap de functies in het gebied blijven faciliteren.

Wat is uw visie ten opzichte op de intensivering van de buien en de aanpassing van riolen in het gebied?

VVD
Riolen aanpassen is een heel kostbare zaak. Als de gemeente dat versnelt gaat doen kost dat de inwoners veel extra belasting. Daar zit niemand op te wachten. Het zou goed zijn om zoveel mogelijk hemelwater niet in het riool te laten komen. Afkoppelen heet dat. Het water moet opgevangen worden in het gebied zelf en vervolgens de grond in laten zakken. Simpelweg tegel er uit en groen er in moet het adagium zijn voor alle tuinen.
Water NatuurlijkMaatregelen treffen door groen en wateropvang; meer vasthouden en bufferen. De afvoerpieken verminderen door vertraging


PvdA Doordat regenwater in de riolen komt, kunnen ze overlopen. Rioolwater komt dan rechtstreeks in sloten en singels. Uitbreiding van de capaciteit van het rioolstelsel is ook noodzakelijk om het vollopen van straten, pleinen en kelders te voorkomen. De gemeente Zuidplas doet dit al in samenwerking met het Waterschap. Intensivering van de samenwerking blijft ook in de toekomst noodzakelijk.
CDAGemeente en waterschap moeten de handen ineen slaan om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Bv gezamenlijk baggeren om binnen het watersysteem het waterval te kunnen vangen.
SGP
Christnunie
Tijdelijk een beetje water op straat bij een stortbui geeft niet. Maar echte wateroverlast moet je voorkomen. Dat kan ook best: maak een speeltuin in een bak: bij hevige regen kun je dan veel opvangen. En zo zijn er nog veel meer slimme mogelijkheden! Kortom: we moeten slimmer met dubbel ruimtegebruik omgaan en waar nodig extra investeren in meer riool- en gemaalcapaciteit. Samen met gemeenten overigens!
50 PlusHet gevaar komt van boven dat is inmiddels wel duidelijk. DE riolen kunnen het vaak niet meer verwerken en er zal meer opvang moeten komen wat dan tevens een antwoordt kan zijn op de volgende vraag
AWPDe AWP is een groot voorstander van het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van het bestaande riool systeem. Daarvoor in de plaats afvoer via aan te leggen leidingen voor hemelwaterafvoer, opvang in tuinen en zo mogelijk opvangen in lokale opvang voor gebruik in droge periodes. Daarnaast aanleg van groene daken die regen opvangen en vasthouden. En voor wat betreft tuinen: stenen eruit groen erin!
Ons PlattelandHet waterschap zal maatregelen moeten nemen die ertoe leiden dat overlast als gevolg van veel neerslag in de toekomst kan worden voorkomen. Dat betekent dat het hemelwater losgekoppeld moet worden van de riolering. Daar waar het mogelijk is moet verharding verruild worden voor groen.
Ook moet er worden gezocht naar bufferlocaties voor tijdelijke waterberging en moet er zorg gedragen worden voor een goed waterbeheer dat sloten schoon en op juiste diepte houdt om water af te kunnen voeren naar de gemalen. Dit zijn met name de maatregelen voor bestaand verstedelijkt gebied. Voor nieuwe verstedelijking moet in de plannen rekening worden gehouden met dit probleem.

Afgelopen zomer was het erg droog, zo droog dat de verzilting van het water tot aan de Julianasluis in Gouda kwam, wat gaat u doen om het achterland te beschermen tegen het opkomende zoute water?

VVD
Wij hebben afgelopen zomer zoet water uit de Lek dwars door de Krimpenerwaard geleid en geloosd op de Hollandsche IJssel. Daarmee hebben we de verzilting voorkomen want de actie was succesvol. De zoetwaterves duwde de zoute tong terug.
Water NatuurlijkZoetwateraanvoer uit de Oude Rijn en de Utrechtse Hollandse IJssel ( aanwijzen van een permanente oostelijke aanvoer )
Meer.zoet water in eigen regio vasthouden. Bewaren voor droge. tijden. Beter benutten van gezuiverd afvalwater voor land en tuinbouw.
PvdAHet is nodig om extra zoetwater uit de Lek toe te leiden naar Gouda en daar via de sluizen in te laten stromen om verzilting van de achterliggende gebieden te voorkomen. Bij extreme en langdurige droogte wordt het noodzakelijk om afspraken te maken over het gebruik van zoetwater. Extreme droogte leidt namelijk ook tot daling van het grondwater. Dijken, huizen en kostbare natuurgebieden mogen door langdurige en extreme droogte niet gaan verzakken, scheuren of uitdrogen.
CDAVoldoende zoet water aanvoeren via alternatieve routes, hierin heeft het waterschap een belangrijke rol.
SGP
Christnunie
Het waterschap moet tijdig maatregelen nemen om de wateropslag en wateraanvoer te regelen, zodat watertekorten worden voorkomen. Het steeds verder ‘optrekken’ van de zoutdrempel richting Schieland en de Krimpenerwaard is daarbij bedreigend voor de bedrijvigheid in het gebied: het waterschap zorgt voor een toekomstbestendige strategie om dit verziltingsvraagstuk het hoofd te bieden en investeert waar nodig in dit kader. Het is een enorm probleem als we zout water in onze polders krijgen, voor zowel boeren als flora en fauna.
50 PlusVerzilting is inderdaad een probleem. Door de stijging van de zeespiegels en ook  het uitdiepen van de waterweg zorg dit voor grote problemen. Vooral de Rotterdamse haven en economische belangen spelen hier een grote rol . Meer water in laten via Lek en IJssel om zo iets meer tegendruk te krijgen.
AWPDe AWP is groot voorstander om de vorig jaar getroffen maatregelen te verduurzamen en in de Krimpenerwaard is daar al aan begin mee gemaakt. Op de lange termijn zullen ook stroomafwaarts maatregelen genomen moeten worden. Daarvoor is overleg nodig met andere waterschappen, provincie en gemeenten.
Ons PlattelandNu wordt hier al rekening mee gehouden dat wanneer het chloride gehalte in de IJssel te hoog wordt, er geen water meer wordt ingelaten in de polders en bewoonde gebieden langs de IJssel. Tijdens de droogte in 2018 is er water uit de Lek ingelaten op de Hollandse IJssel, dit ging via de Krimpenerwaard en de Lopikerwaard. Het doel van inlaten van het water was het zoute water tegen te houden in de IJssel.
Een ander toekomstgerichte maatregel is om water buiten ons gebied dat geloosd wordt door afvalwaterzuiveringsinstallaties, niet meer te lozen maar terug het gebied in te laten stromen. Dit kan alleen wanneer water vrij is van alle denkbare schadelijke stoffen inclusief micro plastics en medicijnresten wat tot op heden zeer duur is en nog technisch moeilijk. Gezien de ontwikkelingen wordt deze maatregel wel mogelijk.

Het hoogheemraadschap heeft, tegen de zin van de historische vereniging Moordrecht en heel veel inwoners, de oude snelle sluis gesloopt. Hoe gaat uw partij om met historisch erfgoed?

VVD
Wij behouden cultuur historisch erfgoed als het nog een waterstaatkundig functie heeft. Kijk naar gemaal Verdoold en de Stolwijkse Schutsluis. Indien het geen waterstaatkundig functie heeft pompen wij er geen geld meer in. Wij stoten het object dan af aan een stichting die het beheer overneemt. In geval van De Oude Snelle sluis heeft de historische vereniging Moordrecht geprobeerd de sluis te behouden. Het hoogheemraadschap was bereid de sloopkosten (ongeveer 1 miljoen euro) beschikbaar te stellen aan de historische vereniging. Provincie en gemeente hadden er geen geld voor over en de vereniging kreeg de financiën niet rond. Vanwege de veiligheid moest de sluis gesloopt worden. Veiligheid startte allen tijden bovenaan.
Water NatuurlijkWe hebben er meer aandacht  en geld voor over als de gemeente mee doet. In het geval van de Snelle sluis haakte de gemeente Zuidplas niet aan.
PvdA PvdA is voorstander van ondersteuning van het historisch erfgoed als er ook een mogelijkheid is om er een nieuwe functie aan te geven. Met die nieuwe functie moet het mogelijk worden daar activiteiten te verrichten om de kosten voor beheer en onderhoud te dekken. We denken hierbij educatieve, recreatieve of toeristische activiteiten.
CDAHet CDA vindt historisch erfgoed van groot belang en wil telkens binnen de (financiële) mogelijkheden kijken of historisch en cultureel erfgoed behouden kan blijven.
SGP
Christnunie
Laten we waterhistorie levend houden en waarderen, jeugd deze meer laten beleven en hen betrekken, bijzondere watergangen extra onderhouden, zuinig zijn op bijzondere watermolens, gemalen en sluizen. Vanuit het verleden mooie bruggen naar de toekomst slaan. Historisch erfgoed is bij SGP-ChristenUnie dan ook in goede handen.
50 Plus50plus was in de algemene vergadering voor het behoud maar dan wel samen met de gemeente. Want voor het verdere onderhoud waren er geen fin. Middelen. Alles moest van HHSK komen en dat is niet wenselijk.
AWP De AWP wil historisch erfgoed beschermen mits er een educatieve werking vanuit gaat. Het belastinggeld van de inwoners gaat eerst naar dijken waterwegen en afvalwaterzuivering en dat mag niet in gevaar komen.
Ons PlattelandOver de snelle sluis is al veel gesproken, geschreven en vergaderd. Het besluit over de snelle sluis is een lastige keuze. Vanuit het waterschap is er aangegeven dat het geld wat het slopen kost ook beschikbaar zou zijn als het gerenoveerd zou worden. Dit betekent wel dat er ook ander financiële middelen gevonden moeten worden. Dit is in de laatste besluitvormende vergadering aan bod geweest. Andere middelen waren er helaas niet. Ons-Platteland is van mening dat er zuinige omgang moet plaatsvinden met het belastinggeld. Dit betekent dat er keuze gemaakt moet worden. Dit komt ook bijvoorbeeld terug in een dijkversterking wat nogmaals het belang laat zien van een secure omgang met belastinggeld.  

De belastingen voor de inwoners van het Hoogheemraadschap zijn gedaald maar hoe gaat uw partij om met mensen die deze lasten eigenlijk niet kunnen betalen, bent u voor kwijtschelding van de belastingen?

VVD
De VVD vindt dat iedereen moet meebetalen. Het waterschap is een functionele overheid en dient niet aan inkomenspolitiek te doen. Doet de provincie ook niet. Inkomenspolitiek is van het Rijk en de gemeenten.
Water NatuurlijkRijksbeleid voor mensen in schuldsituatie wachten wij af. Ook gemeenten hebben een belangrijke rol. Het waterschap volgt dit nauwlettend. Overigens is niet gebleken dat er erg grote problemen ontstonden.
PvdAPvdA is al jaren vóór kwijtschelding van de Waterschapsbelasting voor gezinnen die langdurig in de bijstand zitten. Bij de verkiezingen van 20 maart 2019 is kwijtschelding een belangrijkpunt in het verkiezingsprogramma.
CDAHet hoogheemraadschap mag geen inkomenspolitiek voeren. Het CDA wil dat naar de kwijtschelding zorgvuldig gekeken wordt, samen met de gemeenten.
SGP
Christnunie
Ja, SGP-ChristenUnie wil een sociaal waterschap: kwijtschelding inwoners als nodig, hulp bij ’t vinden van een betaaloplossing bij financiële problemen. Tegelijkertijd ook dat de vervuiler betaalt (vooral de vervuilende bedrijven). Op die manier is het mogelijk dat de sterkere schouders, meedragen met degenen die het moeilijk hebben.
50 PlusHHSK doet het goed m.b.t. de kosten beheersing. 50plus speelt hier altijd een grote rol is om zo zuinig mogelijk met bel. geld om te gaan. M.b.t. Kwijtschelding volgen wij praktisch altijd de gem. Raden in ons gebied. Maar wij doen nu al aan kwijtschelding voor de armlastigen.
AWPDe AWP is groot voorstander om de schuldenlast van mensen te verkleinen. Wij willen daaraan meewerken. Op dit moment wordt gestart met de diverse overheden om tot afspraken te komen
Ons Platteland In de afgelopen bestuursperiode is het kwijtscheldingsbeleid aangepast en wel om een aantal redenen :
– De kosten van kwijtschelding liepen zeer hoog op;
– Het waterschap is een functionele overheid, wat inhoudt dat prestatie van de overheid moet plaatsvinden bij zo laag mogelijke kosten.
Ons-Platteland vindt dat het waterschap zich niet bezig moet houden met inkomenspolitiek, wij zijn van mening dat het verstrekken van financiële bijstand een taak van de gemeente. Wat ook heel lastig is, is dat er een grote groep mensen is met een laag inkomen net boven bijstandsniveau en deze groep personen wel zuiveringsheffing- en ingezetenebelasting moet betalen. De zuiveringsheffing wordt gebruikt voor het schoonmaken van afvalwater, dus het water afkomstig van de wc, douche en wasmachine bijvoorbeeld.
De ingezetenebelasting is bestemt voor sterke dijken en droge voeten. Met deze argumenten in acht genomen zijn wij van mening dat iedereen mee hoort te betalen aan de zuivering van afvalwater. Voor het deel van de ingezetenebelasting zijn wij van mening dat er kwijtschelding wordt verleend, mist de betreffende daarvoor in aanmerking komt. Wij zijn van mening dat dit een eerlijk systeem is.