8.5 C
New York
woensdag 17 april 2024

Zuidplas zet alle zeilen bij om overname van Vestia bezit voor elkaar te krijgen

De gemeente Zuidplas zet alle zeilen bij om het bezit van Vestia in Zuidplas, voornamelijk in Nieuwerkerk aan den IJssel, over te laten nemen. Dat schrijft wethouder Hordijk in een informatienota aan de gemeenteraad.

Het college van Zuidplas heeft op 12 mei 2020 met andere partijen het ‘Bestuurlijk akkoord Aanpak volkshuisvestelijke problematiek Zuidplas’ ondertekend. Met een zogenaamde coalitie van woningcorporaties (Woonpartners Midden-Holland, Mozaïek Wonen en Woonbron) gaat mn verder de eventuele overname in gang zetten. Hierbij wordt er met andere partijen zoals het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie en de andere maatwerkgemeenten samengewerkt.

Zuidplas onderstreept het bestuurlijk commitment van de gemeente om actief deel te nemen en bij te dragen aan de overname van het Vestia bezit in Nieuwerkerk aan den IJssel door de coalitie van woningcorporaties (Woonpartners Midden-Holland, Mozaïek Wonen en Woonbron). Vervolgstap is dat de Zuidplas de komende tijd zal onderzoeken óf en hoe de gemeente een
(financiële) bijdrage kan en wil leveren. Hierbij heeft de gemeenteraad het laatste woord

Woningbezit Vestia in Zuidplas

Onderzoeksrichtingen zijn:

  • Vanuit Provincie en/of BZK mogelijke koppelkansen voor (financiële) bijdragen en/of subsidies in de ontwikkelgebieden zoals de woonimpulsgelden voor het Middengebied.
  • Verkenning van opties en kansen binnen het ruimtelijk beleid van gemeente Zuidplas op gebied van o.a. parkeren en OZB.
  • Onderzoeken (financiële) scenario’s en consequenties. Minimaal worden de volgende scenario’s verkend:
  • Scenario 1: volledig inzetten op behoud huidige 2.500 woningen.
  • Scenario 2: Zuidplas accepteert op termijn (in max 25 jaar) afstoten van maximaal 500 niet–DAEB1.
  • Scenario 3: Zuidplas moet accepteren dat op termijn alle 1.000 eengezinswoningen worden verkocht.


De komende tijd gaat de gemeente in samenwerking met BZK en de Provincie ambtelijk verkennen wat de opties en kansen zijn, hoe deze er concreet uit kunnen gaan zien en wat deze betekenen voor een eventuele (financiële) bijdrage van de gemeente.

Maatwerkgemeenten

Zuidplas is één van de zes zogenoemde maatwerkgemeenten. Naast Zuidplas zijn dat Barendrecht, Bergeijk (Noord-Brabant), Brielle, Barendrecht, Pijnacker-Nootdorp en Westland. Vestia heeft in deze gemeenten veel bezit en wil dat hele bezit verkopen om zo financieel gezond te worden.

De afgelopen jaren zijn de maatwerkgemeenten samen opgetrokken om zo hun lokale volkshuisvestelijke belangen te verdedigen. Ze procederen samen tegen de Autoriteit Woningcorporaties omdat zij het niet eens zijn met de vastgestelde zogenoemde scheidingsvoorstellen. Als finale hoofdstuk diende op 21 augustus jl. het hoger beroep bij de Raad van State. Vanwege de coronacrisis heeft behandeling van dit beroep de nodige vertraging opgelopen. De uitspraak wordt verwacht na uiterlijk 6 weken na 21 augustus.

Hiermee dragen wij bij aan de beheersing van het volkshuisvestelijke risico op substantiële afname van de voorraad sociale woningen en het voorkomen van een verdere verslechtering van de staat van de woningen

Wethouder Hordijk in informatienota

De situatie in Zuidplas is nog het meest vergelijkbaar met Westland. Eerste archiefonderzoek heeft geleerd dat ook in Zuidplas geen verkoopbeperkende clausules zijn opgenomen zoals bij sommige maatwerkgemeenten. En als mocht blijken dat die ooit wel zijn opgenomen, dan is die termijn waarschijnlijk verstreken; het bezit van Vestia is hier gemiddeld veel ouder dan bijvoorbeeld in Barendrecht. En daardoor is er in Zuidplas ook sprake van een veel grotere verduurzamingsopgave van veel meer woningen dan in de meeste andere maatwerkwerkgemeenten.

Erkend moet worden dat dat een complicerende factor is voor de overnemende corporaties om in Zuidplas tot een verantwoorde business case te komen. Vanwege schaarste aan bouwgrond hebben enkele gemeenten ‘wisselgeld’ om schaarse locaties exclusief te gunnen aan corporaties. Zuidplas heeft als ontwikkelgemeente die onderhandelingsruimte veel minder. Sterker: naast de overname van het Vestia bezit zijn zij ook aan zet om het sociale programma in de nieuwbouw te realiseren.

Zorgen om onderhoud

Ondertussen blijft bij de bewoners de zorg om de staat van onderhoud. Uit diverse complexen blijkt dat er veel achterstallig onderhoud is en alleen het allernoodzakelijkste onderhoud wordt uitgevoerd. Bij de bomenwijkflats blijven er veel problemen met de liften en op de Ir. Leemanstraat wachten de bewoners op nieuwe meters. Hier loopt nog steeds een zaak over de hoge rekeningen van de gemeenschappelijke verwarming via de huurcommissie. Hier kregen de bewoners te horen dat er dat de monteurs van Vestia de opdracht hebben gekregen niks meer aan onderhoud te doen. De klachten over het onderhoud stapelen zich bij deze flat inmiddels op.

De bewonerscommissie van Dianthus heeft inmiddels bij de gemeente aangeklopt omdat zij vinden dat Vestia de bewoners laat opdraaien voor de extreem hoge kosten van water en gas, terwijl deze volgens hen aantoonbaar veroorzaakt zijn door lekkages. Dat blijkt uit vragen van de SP aan het college van B&W. Uit de antwoorden hierop blijkt dat de wethouder hierover contact heeft opgenomen met de regiodirecteur en dat de verwarming is gemaakt. Ook heeft Vestia per mail bevestigd dat de huurders te zijner tijd een eerlijke afrekening krijgen van hun (warm) waterverbruik.

Lees hier het dossier over Vestia in Zuidplas

Advertentie