8.5 C
New York
woensdag 17 april 2024

Analyse: Kan een zorgmarinier de urgente problemen bij Zo! oplossen?

De overgang van een aantal taken van de gemeente naar een nieuwe stichting lijken allemaal niet zo goed te gaan zoals verwacht door het college van B&W. Op voorhand had vooral D66 zorgen over de overgang en met name de snelheid waarmee wethouder De Haas dit voor elkaar wilde krijgen. Na bijna 9 maanden is de klachtenstroom er niet minder op geworden. Dinsdagavond praat de gemeenteraad wederom over stichting Zo!  Er staat een nieuwe noodkreet op de agenda van het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken (PGCZ). Helaas is de brief niet openbaar gepubliceerd door de gemeente maar Gouwe IJssel Nieuws mocht dit lange epistel inzien.

Paul van Waasdijk van het PGCZ is zelf verbaasd over de geheimhouding, maar wil vooral dat er nu eens echt wordt ingegrepen. Op allerlei vlakken komen over deze organisatie klachten binnen die steeds weer een patroon lijken te hebben: geen personeel, geen geld, wachtlijsten, geen bereikbaarheid van medewerkers en geen duidelijke antwoorden.

Van Waasdijk “In februari hebben we een noodbrief gestuurd naar het college van B&W maar de beantwoording die B&W stuurde op onze vragen stelde ons al allerminst gerust. Sterker nog onze zorgen nemen alleen maar toe”. Vanuit de meldingen die bij het platform terecht zijn gekomen blijkt dat mensen echt vastlopen en continuïteit van zorg stopt. De klachten gaan over thuiszorg, het WMO-loket en aanvragen in kader van jeugdzorg.

Voor die laatste groep lijkt Zo! Te kiezen voor een ontsnappingsroute via de huisarts. Vanuit de jeugdwet mogen specialisten, jeugdbescherming/Jeugdreclassering en de huisarts verwijzen naar zorgverleners en mag de gemeente deze verwijzing niet weigeren. En dat gaat heel makkelijk, de huisarts tikt een paar regels in een verwijzing en zorg moet geleverd worden, ongeacht de kosten. Sinds de overgang van jeugdzorg van rijk naar gemeente in 2015 is er bewust voor gekozen zo veel mogelijk van die verwijzingen via de huisarts terug te dringen om zo meer grip op de budgetten te krijgen. Door de werkwijze van Zo! wordt jarenlang investeren tenietgedaan en worden de financiën oncontroleerbaar voor Zuidplas.

Maar wie is nu verantwoordelijk voor Zo!? Er is een overeenkomst tussen de gemeente en Zo! en hierbij lijkt bestuurder Ed Lugthart verantwoordelijk voor de uitvoering als directeur-bestuurder van deze organisatie. Zo! is ontstaan uit het vroegere Welzijn Zuidplas met al haar taken en daarbij zijn de gemeentelijke taken zoals verstrekken van uitkeringen en schuldhulpverlening, het WMO-loket inclusief thuiszorg en vervoer en de verwijzingen van jeugdhulp van het sociale team. Het overbrengen van deze grote lijst van taken pleit echter het bestuur van Zuidplas niet vrij. Naar de gemeenteraad en de inwoners blijven wethouders De Haas (WMO, Sociaal team), Verbeek (Jeugdzorg, leerlingenvervoer) en Schuurman (Armoedebestrijding) als portefeuillehouders verantwoordelijk.

En dan, waar kunnen inwoners met hun probleem terecht? Wat als men vastloopt in de processen die doorgegaan moeten en dan halverwege gestopt worden? Er is een klachtenregeling bij stichting Zo! en er is een raad van Toezicht benoemd. Toch lijkt een klacht niet goed te gaan met betrekking tot een hulpvraag waarbij het Platform de hulpvrager ondersteund. Bij een klacht tegen een teamleider van Zo! bleek bij de behandeling een beleidsmedewerker van de gemeente te zijn en werd de zitting door wethouder Verbeek voorgezeten. Van Waasdijk: “De wethouder deed dit als onafhankelijk voorzitter maar dit is voor mensen die de stap al naar een klacht zetten natuurlijk enorm indrukwekkend en daarmee worden deze mensen onder druk gezet”. Hierin is onafhankelijkheid klaarblijkelijk niet gewaarborgd!

Dit is uiteindelijk verder geëscaleerd naar een klacht tegen de directeur van Zo! en wethouder Verbeek. Hier gaat de klachten coördinator van de gemeente over en die heeft ook een uitvoerende rol in het proces. Het platform heeft ook twijfels of de klacht tegen de directeur-bestuurder wel zin heeft en of deze wel bij de raad van Toezicht terecht is gekomen.

De brief van het platform is naar alle gemeenteraadsleden en college verstuurd en door de fractie van PvdA/GroenLinks op de agenda gezet. Op 8 maart wordt dit tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van deze raad behandeld, na eerder uitstel. Hier zal het PGCZ bij aanwezig zijn op uitnodiging van het college.

Maar klachtenprocedures, verantwoordelijkheden toewijzen, eindeloze gesprekken en raadsgesprekken gaan vooralsnog niet tot verbetering leiden. Het grootste probleem is het gebrek om aan goed personeel te komen volgens wethouder de Haas. Maar misschien moet het college eens gaan kijken bij buurgemeenten Gouda of Capelle aan den IJssel. Die hebben een zogenaamde zorgmarinier om vastgelopen zorgvraagstukken recht te trekken. Hij of zij doet dit niet met wapens maar wel vanuit oogpunt van de zorgvrager. Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft deze zorgmarinier als doel; “De zorgmarinier lost vastgelopen urgente zaken rond de zorg op en is bestuurlijk aanspreekpunt voor zwaardere problematiek”. Dan kunnen het college en de directeur-bestuurder aan de slag om structureel de problematiek op te lossen terwijl urgente zaken worden opgelost.

Advertentie