8.5 C
New York
zaterdag 2 maart 2024

Zuidplas druk bezig met uitbreiding onderwijshuisvesting

De gemeente Zuidplas is op stoom met de onderwijshuisvesting, dat blijkt uit een tussentijdse rapportage van het college van B&W aan de gemeenteraad. Wethouder Verbeek kreeg in 2018 al toestemming om ruim 17 miljoen euro te investeren. Toch moest hij al een paar keer terug naar de gemeenteraad voor meer geld omdat de aantallen hoger waren dan gepland.

Vooral de prognoses van leerlingen zijn al jaren onderwerp van discussie. Voorheen werd er gebruik gemaakt van een zogenaamde t-1 systematiek van toepassing. Dat betekent dat een school aan het begin van een cursusjaar recht heeft op het aantal vierkante meters op basis van het leerlingenaantal van het jaar daarvoor. Inmiddels zijn deze prognoses bijgesteld en meer gericht op de komst van toekomstige leerlingen.

In het IHP is gekozen voor aanpassingen in Moerkapelle, Zevenhuizen en Nieuwerkerk aan den IJssel. In Moordrecht en Oud Verlaat hoeven geen aanpassingen aan de huisvesting van de scholen doorgevoerd te worden. Moordrecht kan de groei van het aantal leerlingen opvangen in de Brede School zelf en de Nessevliet heeft een leerlingenplafon van 150. Bij deze school in Oud Verlaat komen veel leerlingen niet uit het buurtschap maar de wijk Ommoord van Rotterdam.

De gemeente Zuidplas is verantwoordelijk voor het realiseren van voldoende huisvesting van primair onderwijs en heeft hiervoor een verordening opgesteld. Aan de hand van deze verordening worden verzoeken wel of niet goedgekeurd. Hiervoor krijgt Zuidplas jaarlijks een bedrag vanuit het gemeentefonds om dit te bekostigen, al is dit niet toereikend met de snelle groei van Zuidplas. De volgende projecten lopen op dit moment:

Zevenhuizen

In het Koningskwartier wordt druk gebouwd aan een permanente school. Deze school zal straks de bestaande tijdelijke school aan de Koning Willem-Alexanderlaan vervangen. De verhuizing zal dan plaatsvinden in de herfstvakantie van 2022. Of de school op tijd klaarkomt is afhankelijk van de planning van het aanleggen van de nutsvoorzieningen en tijdige levering van de kozijnen. Na de verhuizing zal op de plek van de tijdelijke locatie een dislocatie van de openbare school ‘r Reigerbos bijkomen.

Nieuwbouw permanente school Koningskwartier

Moerkapelle

Op basis van het raadsbesluit in december 2020 werden voor het huidige cursusjaar twee tijdelijke lokalen geplaatst om de groei van leerlingen op de Keijzerschool op te vangen. Deze lokalen zijn na de herfstvakantie in gebruik genomen. De Rehobothschool heeft op eigen initiatief (en uit eigen middelen) begin januari 2022 ook een tijdelijk lokaal laten plaatsen.

Het plan is om aan de overkant een school te huisvesten in een appartementencomplex in fase 3 van de Jonge Veenen. In het vierde kwartaal 2022 wordt dit plan als bestemmingsplan behandeld door de gemeenteraad. Als het bestemmingsplan haar procedure heeft doorlopen kan er, indien er geen vertraging komt door bijvoorbeeld aangetekend beroep, in het tweede kwartaal van 2023 gestart worden met de bouw. De oplevering zal dan in het eerste kwartaal van 2024 zijn. Tot die tijd zijn de Moerkapelse scholen afhankelijk van de tijdelijke lokalen.

Tijdelijk lokaal voor de Rehoboth School in Moerkapelle

Nieuwerkerk – Wijk Esse

In de wijk Esse is de brede school aan de Donge van de Gideon en van de Prins Willem Alexander te klein. De gemeente heeft als tijdelijke maatregel gekozen om tijdelijke lokalen aan de Bermweg te plaatsen. De permanente maatregelen worden onderzocht en er zijn 2 opties. De eerste optie is het verplaatsen van Human Kind van de Donge naar het gebouw aan de Wolga en iets inperken van de Gemiva ruimte. De tweede optie is het maken van schoollokalen aan het gebouw aan de Wolga als dislocatie. De schoolbesturen geven een voorkeur aan de eerste optie. Hiervoor moet de raad een investeringskrediet geven en als dit akkoord is kan in 2023 de bouw beginnen.

Tijdelijke lokalen aan de Bermweg

Nieuwerkerk – wijk Zuidplas

In de wijk Zuidplas raken de gebouwen van de PWA aan de Goudmos en de Wingerd en de Gideonschool aan het Kroonkruid aan het einde van haar levensduur. De afgelopen hebben de schoolbesturen en de gemeente besloten om een opdracht te verstrekken aan een architecten-, advies- en onderzoeksbureau voor het opstellen van een stedenbouwkundige inpassing en functionele opzet van de (her)huisvesting van de drie scholen, kinderopvang en een gymzaal. Dit heeft geleid tot een uitgebreide variantenstudie. In de variantenstudie zijn meerdere varianten onderzocht, waaronder de varianten uit het IHP, te weten:

1. Solitaire nieuwbouw PWA, geclusterde nieuwbouw De Wingerd en Gideonschool (huidige situatie)
2. Solitaire nieuwbouw De Wingerd, geclusterde nieuwbouw PWA en de Gideonschool
3. Geclusterde nieuwbouw van drie scholen

De laatste optie is in het variantenonderzoek als ongunstig naar voren gekomen maar voor het volledige beeld zal deze optie ook verder worden doorgerekend. Eind april 2022 moet het onderzoek zijn afgerond en moet uitgewerkt zijn welke school op welke locatie komt. De bouw zal dan in 2024 moeten gaan plaats vinden.

De Wingerd aan het Kroonkruid

Voortgezet onderwijs

Op 16 februari 2022 hebben de besturen van BOOR en CVO een intentieverklaring ondertekend waarin staat dat er onderzoek zal worden gedaan naar de haalbaarheid van het gezamenlijk aanbieden van eindonderwijs in de gemeente Zuidplas. Wethouder Verbeek was bij de ondertekening aanwezig en heeft namens het college een adhesiebetuiging gegeven op dit proces.

De wethouder heeft bij de schoolbesturen aandacht gevraagd voor het betrekken van andere schoolbesturen in de regio bij deze ontwikkeling (zoals KAVOR, het schoolbestuur van het Emmauscollege Rotterdam). Ook heeft hij gevraagd aan de schoolbesturen om de optie van het aanbieden van de praktijkgerichte leerwegen van het VMBO bij het onderzoek te betrekken. Deze wens is al jaren aanwezig bij de gemeente Zuidplas.

Comenius college aan het Fresiaveld in Nieuwerkerk
Advertentie