8.5 C
New York
woensdag 20 januari 2021

Oppositie stemt tegen Zomernota

Op woensdag 8 juli stond de zomernota op de agenda van de gemeenteraad van Zuidplas. Deze zomernota geeft de stand van zaken halverwege het jaar weer en moet de kaders aangeven voor de begroting die in november wordt vastgesteld.  

Dit keer waren er donkere wolken boven het gemeentehuis want de kosten voor jeugdhulp en WMO lopen op. Alle fracties kwamen hierop terug en willen vooral weten waar Zuidplas heen gaat als de overheid niet zorgt voor meer geld. Afgelopen week schetste wethouder de Haas al tegen Gouwe IJssel Nieuws dat in het ergste geval er sprake kan zijn van sluiting van voorzieningen zoals een zwembad of bibliotheek. Klovert (D66) was van mening dat de Haas voor zijn beurt had gepraat.  

Martin Damen (PvdA/GroenLinks) mocht de beschouwingen openen en was direct duidelijk dat zijn fractie respect had voor de inzet van de Haas richting minister maar had de informatie naar de raad gemist : “Maar waarom heeft u de Raad, vooraf,  hier niet bij betrokken. Het had u tot steun kunnen zijn. U had onze bedenkingen en wensen kunnen ophalen en er was begrip geweest van wat het zou betekenen voor de presentatie van deze zomernota”.  Damen pleitte voor een extra financiëel beraad tussen de zomernota en de begroting:  “Nu wordt er een zomernota geleverd wat oogt als een “ratjetoe” van onderwerpen en risico’s waarbij het ontbreekt aan  visie en daadkracht. Het is alsof de gemeente de andere kant opkijkt terwijl er een lege geldwagen recht op ons af komt” . 

Damen was van mening dat de wethouder te stellig de prognoses voor Jeugdhulp en WMO had toegepast. “De groei van de afgelopen jaren was verklaarbaar door dat de landelijke overheid het deed voorkomen dat we minder zorg zouden behoeven te leveren en dan is het logisch dat er reactie komt en in dit geval meer zorg dus meerkosten. Maar om op basis hiervan de liniaal te pakken en de lijn van deze groeipercentages door te trekken dat gaat echt te ver.   De VNG heeft meerdere analyses gemaakt over de kostenontwikkeling m.b.t. de jeugdzorg en WMO die groeipercentages laten zien van 7% voor de komende jaren het lijkt mij goed om deze aannames te gaan volgen”

Ferry van Wijnen (VVD) noemde dat er naast corona een andere werkelijkheid was, de problemen bij alle gemeenten in Nederland met de kosten van Jeugdhulp en WMO :”Wethouders gaan in een rivier staan om aan te tonen dat het financiële water het hen aan de lippen staat. Onze eigen Floor Vermeulen, gedeputeerde van financiën, roept de minister op om een oplossing te vinden om de grote tekorten bij gemeenten op te lossen. Wethouders van financiën, ook die van ons, gaan op audiëntie bij de minister om hun financiële zorgen met haar te delen. Er is dus wel wat aan de hand, en dat is ook terug te lezen in de voorliggende zomernota”.  Van Wijnen maakt zich zorgen dat niet alle tekorten door de rijksoverheid worden aangevuld :”Een volledige compensatie lijkt onwaarschijnlijk. We moeten er dus wel degelijk rekening houden dat we een deel van de tekorten op moeten vangen binnen de begroting. Hoe groot die tekorten dan zijn, is uiteraard koffiedik kijken”.   

De VVD fractievoorzitter was helder over de uitspraken van VVD Tweede Kamerlid Koerhuis :” Het college is druk bezig met de onderhandelingen en vanuit Den Haag neemt de druk toe. VVD kamerlid Koerhuis krijgt veel boze reacties op zijn oproepen om hier in de Zuidplaspolder een ‘klapper’ te maken. Om misverstanden te voorkomen: de VVD Zuidplas neemt hier afstand vanVVD Zuidplas is bereid een vijfde dorp, met de nodige voorzieningen te creëren, welke past tussen de andere dorpen in Zuidplas. En dat is dus niet de ‘klapper’ die Koerhuis voor ogen heeft”. Hij dient een motie in om eind 2020 met alle betrokkenen een resultaat te krijgen. Dit kwam direct op kritiek te staan van raadslid Damen die vond dat van Wijnen voor de muziek uitliep. Die laatste stoorde zich aan de manier hoe Damen hier over praat.  

Ook bij het volgende amendement waarbij van Wijnen wil dat het breder maken van parkeerplaatsen voor Tesla’s, raakt hij in discussie met de oppositie. Van Wijnen vraagt aan het college hoe het staat met het onderzoek naar de toekomst van verschillende parken.  De VVD blijft, tot dat er ander beleid komt,voor het handhaven van recreatiewoningen. Van Wijnen wil ook weten wat er waar is van het plan van LTO om recreatiepark de Randstad in te vullen voor arbeidsmigranten.  Van Drenth (NEZ) is van mening dat geen park gelijk is en dat LTO dat ook weet.  

Jan Baas (SP) is helder, volgens hem komen de tekorten in het sociaal domein door de rijksoverheid: “Deze, in de ogen van de SP, onbezonnen bezuinigingsmaatregel van het rijk, zorgt voor onrust en financiële problemen. Men komt in de alternatieve meerjarenbegroting ook wel geld tekort maar de stijgende kosten sociaal domein voor de aankomende jaren zijn ontluisterend”. Hij maakt zich zorgen en vraagt oprecht af hoe het mogelijk is dat het rijk dacht de jeugdhulp voor minder te kunnen doen dan dat zij zelf uitgaven.  

Baas verbaast zich over de aanvraag voor bredere parkeerplekken en pleit voor meer groenere parkerenplekken : “Toch hebben we die al in Zuidplas. In de buitengebieden zoals Hitland en Eendrachtspolder zijn de parkeerplaatsen groen en klimaatbestendig. Afvoer van water door tegels te vervangen door groen is het motto. Het succesvolle, operatie steenbreek. Als ik zo om mij heen kijk zie ik dat de gemeente zelf weinig heeft gedaan aan zijn eigen oproep om stenen te vervangen door groen. Ik herinner mij de oproep van Dhr. Van Drenth die het raadhuisplein een hondenkerkhof noemde. Een bak met stenen. Daarom dient de SP een motie in met het verzoek een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van groene parkeerplaatsen bij de aanleg van nieuwe of renovatie van bestaande parkeerplaatsen”. 

Van der Spek (ChristenUnie-SGP) start met een dik compliment aan de medewerkers van de Gemeente Zuidplas hoe die zich staande houden in de tijd van de coronacrisis. Hij dankt ook de vele inspanningen van Welzijn Zuidplas. Hij vraagt wanneer er een evaluatie komt van de crisis. Met betrekking tot de vuurwerkverboden in de regio vraagt van der Spek ook hoe het staat in Zuidplas. Hij maakt zich ook zorgen om de financiële toekomst van Zuidplas :” We zien in de Zomernota donkere wolken aan de financiële horizon. Tekorten in de komende jaren die oplopen tot 10 miljoen. Dat zijn forse bedragen en dat vraagt om goed doordenken hoe we hier mee om moeten gaan. Want van ons wordt wel een sluitende begroting gevraagd”. Voor het sociaal domein pleit hij, naast wat eerdere fracties al hadden verteld, om preventie veel meer aandacht te geven.  

Van der Spek heeft een pleidooi voor de starters op de woningmarkt:” Het nieuwbouwpercentage in Zuidplas is 8,9%. Gemiddeld in Nederland is dit 3,2%. We zijn een bouwlustige gemeente en er wordt veel gebouwd voor diverse groepen. Maar het meest toch eengezinswoningen. En logisch, want daar is de meeste vraag naar. Maar voor starters wordt het steeds moeilijker om de woningmarkt te betreden. Eenvoudigweg omdat ze onvoldoende geld kunnen lenen. Voorzitter, onze fractie wil graag een onderzoek in hoeverre een starterslening hen hierbij kan helpen”. Van der Spek vraagt aan het college hoe het nu zit met de Swanla driehoek en of het echt nodig is om het sportpark naar de rand van het dorp te brengen.  

Paul van Drenth (NEZ) noemt de zomernota meer een winternota, de financiële winter. Volgens hem is het meest ijzige element hierin de kosten van Jeugdhulp en WMO “Het aantal gevallen waar de WMO dan wel Jeugdzorg betrekking op heeft is wellicht onderschat, maar zeer zeker zijn de kosten van uitvoeren van de WMO en Jeugdzorg een groot financieel pijnpunt. Iets waar volgens NEZ nu eens de thermometer in moet worden gezet. Het kan niet zo zijn dat de gemeente geen vinger aan de pols kan krijgen, en houden, bij de hoeveelheid en de hoogte van de kosten van ingekochte zorg. Hier moet echt een control mechanisme op worden ontwikkeld en toegepast”.  Ook het effect van de coronacrisis op de financiën wordt door van Drenth aangestipt “Financieel zitten we als Nederland collectief in hetzelfde Coronabootje, dus moeten we hier met zijn allen uitkomen. En daar wordt klaarblijkelijk vanuit het Rijk op papier al op bewogen”.  

Van Drenth wil dat de vergroening niet stil komt te staan : “blijf investeren in parken en overig groen. Realiseer verblijfplekken voor kleine dieren en insecten. Dus ook nu aan de gang met de eerder toegezegde aanleg van de Tiny Forests en de uitvoering van de motie Zoem….  Klimaatadaptatie is een mooi woord, maar er ligt bijv. nog altijd een volledig versteend, niet waterdoorlatend,  plein voor de deur van dit duurzame pand” 

Bij Tinet de Jonge (CDA) riep voorliggende zomernota meerdere emoties op : boosheid, vertwijfeling, teleurstelling en trots.  De boosheid werd als volgt uitgelegd: “Als volksvertegenwoordiger zijn we boos. Want sommige dingen zijn niet uit te leggen. We krijgen als gemeente Zuidplas de opdracht om het sociaal domein binnen de gemeentegrenzen te organiseren. Dat willen we doen. Want, we willen de zorg dichtbij mensen brengen en mensen dichtbij zorg. Maar voorzitter, daar is EERLIJK geld voor nodig!”  De vertwijfeling van De Jonge was dat ze soms bij het lezen van iets, iets cruciaals mis.  

De teleurstelling van de Jonge bestond uit het feit dat er nog steeds geen containers zijn voor plastic afval. “Een sterke wens van onze inwoners maar helaas een wens die door diverse argumenten, geen gehoor vindt in onze gemeente. Toch willen we als CDA opnieuw aandacht vragen voor de meerwaarde van deze containers. Meer en meer zien we in onze dorpen dat er wekenlang plasticzakken aan lantaarnpalen hangen”. Ze koppelt dit aan de groeiende overlast van knaagdieren zoals ratten in de dorpen. “een doordeweekse zomeravond lopen er dikke ratten door de straten van Nieuwerkerk” aldus de Jonge.  De trots was op de dorpen van Zuidplas waar ze ook dankbaar voor was :” De afgelopen Coronacrisis zijn individuen, kerken, moskeen en stichtingen opgestaan. Niemand mag tussen wal en schip vallen. De gemeente voelt zich verantwoordelijk voor haar inwoners maar mensen voelen zich ook verantwoordelijk voor elkaar. Niet alleen voor de buurman maar juist voor die onbekende gemeentegenoot die hulp nodig heeft”.  

Frans Klovert (D66) was niet van de beeldspraak maar recht voor zijn raap. Volgens zijn fractie ontbrak de inhoudelijke vooruitgang en stonden er alleen financiële kaders in. “Regeren is ook vooruitzien, is bewegen, is keuzes maken…. Fijn dat de scenario’s en mogelijke risico’s in beeld zijn Maar wat gaan we nu doen? Welke acties zetten we in? Wat doen we wel en vooral ook wat doen we niet?” stelt Klovert als vragen. Hij is er niet gerust op :”Die uitwerking ontbreekt grotendeels! Er wordt gegokt op een lobby richting Den Haag voor extra financiële middelen om zowel de Coronacrisis, om de ontstane en de te verwachten gaten op Jeugdzorg en WMO te dichten. Natuurlijk mag er van de rijksoverheid worden verwacht dat zij bijspringt, maar dat ziet er voorlopig helemaal niet gunstig uit” 

Klovert wil dat het college gaat kiezen van wat wel en wat niet uitgevoerd kan worden met de scenario’s : “Het lijkt me duidelijk dat als de Gemeenteraad het belangrijk vindt om te kunnen sturen het van essentieel belang is dat het College kleur bekent en op basis van de scenario’s prioriteiten stelt bij wat ze vanuit haar collegeprogramma nog wil realiseren”.  

Wethouder de Haas reageert in eerste termijn op de gemeenteraad dat normaal nieuw beleid er niet is :”Normaal zijn afgelopen maanden niet grweest corona is niet normaal. We hebben naar zekerheden gezocht maar niet  gevonden. Zomernota is getekend door het sociaal domen, geen nieuw doelstellingen maar gaat raad over”. Volgens de Haas zijn er drie belangrijke punten in de zomernota.  

Als eerste het sociaal domein. Hij is aanwezig geweest bij de actiedag van wethouders in Den Haag dat door de VNG en Binnenlands bestuur werd ondersteund. Gelukkig veel aandacht in Algemeen Overleg in de Tweede Kamer voor gemeenten, minister wacht op antwoorden.  

Als tweede punt zijn het de effecten van de coronacrisis. Deze effecten  zijn incidenteel en het weerstandvermogen kan dit opvangen en hget rijk heeft meerdere vragen al toegekend 

Als derde is de groei van de gemeente Zuidplas, dit is bedoeld om basisdoeleinden te waarborgen want groei gaat door. We hebben een uniek systeem met algoritmes op bewoners, gebied en zorgvraag om dit neer te zetten 

De geschetste scenario’s gaan naar de begroting, vandaag oppakken waarmee de raad komt. De Haas vraagt om geen paniekvoetbal en behoud rust. Hij ontraadt sportvisie en de erfgoedvisie nu op te nemen.  

We willen de extra kosten voor het sociaal domein in deze zomernota  zichtbaar maken, ook als het rijk niet over brug wil komen. “Gedeputeerde Floor Vermeulen heeft in een brief aan de ministerlaten weten dat hij voorziet dat  wij als gemeenten buiten onze schuld in problemen komen, wat is dan mijn rol als toezichthouder en hoe moet ik zo min mogelijk beleidsruimte inpikken van gemeente?” legde De Haas de mogelijke niet sluitende begroting uit.  

Klovert reageert hierna gelijk “Levert u geen sluitende begroting aan?” De Haas is eerlijk en stelt dat buiten het sociaal domen de begroting sluitend is maar met het sociaal domein inderdaad meerjarig niet sluitend kan krijgen. Van der Spek: “moeten we bijsluiten uit eigen zak dan?” waarop de wethouder dit moet bevestigen. 

Damen wordt door het antwoord geinteresseerd en wil weten “Uit welke zak van de burgers of die van weerstandsvermogen?” Wethouder de Haas laat weten dat hij hier op terug komt bij de begroting, net als over de scenario’s die er nu zijn geschetst. “We gaan op zoek hoe we raad gaan meenemen, kan me voorstellen dat we in voorjaar 2021 extra begrotingsraad gaan krijgen”stelt de wethouder. Jan Baas reageert met “vertel minister dat de SP vijf jaar geleden al voor gewaarschuwd heeft!”. 

De Haas vreest dat hij nog geen einde ziet aan de groei van het aantal clienten. De maat te vol en spaarpot is leeg voor het sociaal domein. Het CDA heeft en motie ingediend. Van Wijnen vindt de motie niet uitvoerbaar, van der Spek : snapt het niet meer, gaat de wethouder de motie ontraden? De Haas hoort hem als steun in de rug, gebruik hem als steun in de rug! Van der Spek wil diverse punten eruit, uiteindelijk past De Jonge de motie aan.  

Wethouder de Haas legt uit dat de zomernota beleidsarm isdoor corona, sportvisie is dus nog niet in beeld, college wil dit eventueel meenemen Maar hoe meer er komt naast het college programma, hoe meer variabelen er zijn bij de begroting.  

Klovert reageert waarom het collegeprogramma dan wel? Wethouder de Haas is van mening dat hiermee uitgevoerd wordt wat de raad wil. Klovert neemt aan dat de wethouder denkt “Nee hee, ziet u het als beste raad zoek het maar uit en als u het belangrijk vindt doen we het”.  De Haas blijft van mening dat het collegeprogramma is wat de meerderheid van de raad wil uitvoeren.  Klovert gelooft de rapportage niet en denkt dat corona meer kost. De Haas dit komt nog later, dit is een  risico analyse. Klovert is van mening dat De Haas geen antwoord geeft, de Haas ontkent.  Klovert vindt dat de Haas structureel geen antwoord geeft, over de niet corona taken, wat stond er op de rol ? Waarom pas bij de najaarsnota gaan de afwijkingen komen, waarom nu niet? 

De Jonge heeft niet het gevoel dat de wethouder iets achterhoudt wat Klovert denkt. Van Wijnen ondersteunt De Jonge: “deel is gerapporteerd maar de toon van Klovert wordt vervelend”. Klovert: “Als we over zomernota hebben, hoort dat erin, ik zeg niet dat hij iets achter houdt Kunnen we wel beslissingen nemen als we niet weten wat de consequenties zijn?” 

Damen neemt ook deel aan het debat: “los van de toon van Klovert ondersteun ik wel de denkwijze van Klovert, hij vraagt 5x dezelde vraag maar krijgt geen antwoord en vreest dat deze ook niet meer gaat komen” 

 Van Wijnen verwacht de evaluatie bij begroting met alle acties: van der Spek sluit zich aan bij van Wijnen :  “hoe we met elkaar omgaan kan ook op een normale toon”. Deze laatste opmerking is dan wel bijzonder want Klovert vraagt door maar is zeker niet agressief en het debat gaat op pittige maar toch gematigde toon.  

Van der Spek blijft verder gaan “D66 is aan bezuinigingen, daar zijn wij nog niet toe, dit college vindt dat het voorzieningenniveau benende peil komt, daar willen we niet aan”. Klovert : “de wethouder ontkent het  maar na aanleiding van het interview bij Gouwe IJssel Nieuws lijkt het alsof keuzes gemaakt. Hierdoor zijn organisaties in paniek, eerst raad dan pers, dat hoort zo! “.  Wethouder de Haas: “als de pers mij wat vraagt geef ik antwoord net als u aan raad”.  

Wethouder Verbeek komt terug op de cijfers van jeugdhulp: “in 2015 startte we met 15% bezuiniging, exclusief het geld van de provincie. We moesten het met  meer dan 15% minder doen. De stijging ging door, dichter bij ons als gemeente en dat gaf eer gebruik. Personeel niet in de cijfers blijkt nu”.   

Realistisch schatting maken heeft Damen moeilijk mee, die gaa uit van de VNG normen, hij vindt het signaal overdreven, dat is aan minister goed maar realisme naar raad.”We gaan de zomer in me deze onduidelijkheid over de cijfers en dat kan mijn fractie niet mee leven”. 

Verbeek snapt het verschil tussen 7 en 19,5% de aandacht ”We stoppen er mee om oude manier te kiezen en steeds weer verschil op te lepelen. Nu echte cijfers er zijn zien we hoe erg het is. HET IS echt 1 voor 12, het gaat echt om de kinderen waar om het gaat! Is het normaal dat 1 op 10 kinderen? Het is een open einde regeling en daar kan ik niks aan veranderen!” 

Wethouder Hordijk : De motie middengebied, kan niet tegen zijn maar we doen het al.  Baas stelt de vraag: “Is datum realistisch?” Hordijk : “Het staat nog met stakeholders, doelstellingen tussen droom en daad zitten praktische bezwaren.. zoals Elschot zei.” Van der Spek noemt de motie overbodig waarop wethouder Hordijk reageert : “We zijn er al mee bezig kan steun in de rug of overbodig laat ik aan de raad” 

Hordijk vervolgt “Recreatiewoningen gaan we aan de slag met informatienota B612, niet allemaal tegelijkertijd. Indien gereed laten we weten, in najaar gaan we in gesprek met alle participanten, meer dan inwoners maar ook eigenaren en bv recreatieschap. Vestia is een moeilijk iets, ik snap de SP wel, we zitten overal om dit probleem op te pakken, met de ambtenaren veel in overleg over, wat mij als wethouder belang is, is het behoud van sociale volkshuisvesting van Zuidplas !”

Verplaatsing sportvelden is meer dan verplaatsing net als de bouw van een goed zorgcentrum en betaalbare woningen laat Hordijk weten. Uit onderzoek bleek Swanla driehoek het beste, beter dan Knibbelweg bijvoorbeeld maar volgens Hordijk is het een complexe materie maar de raad gaat hier uiteindelijk over!

Wethouder Schuurman: vertraging noordelijke dwarsweg komt door de vervuilde grond maar gaat starten in het eerste kwartaal van 2021. Volgens Schuurman is er over Tiny forest nu overleg met initiatiefnemers op vraag van NEZ. Motie Steenbreek met raadhuisplein in verkenning.  Van Drenth wil meer dan dit, is het onderdeel van visie centrum en station, is er iets gaande of gedachtenspinsel. 

Het college ontraadt de motie laadplekken. Verbreden gaat niet ten opzichte van parkeerplekken, kleine plekjes groen worden opgeofferd. De schoen wringt bij oudere wijken en daarom zijn er extra middelen nodig, elders opladen is dan geen optie. Van der Spek geeft als optie mee om in de lengte parkeerplekken te maken, volgens de wethouder wordt dit door Allego onderzocht.

Motie SP groene parkeerplaatsen is overbodig, wordt bij nieuwe projecten toegepast maar hangt af van gebruik en plek volgens Schuurman. Baas van de SP is het er niet mee eens “er zijn meer mogelijkheden, doe onderzoek zodat water weg kan lopen!” Schuurman: “Ik zie dit oproep tot maximaal optimaal, neemt suggestie mee in DIOR”. Daardoor blijft de motie van de SP in de tas.

Het advies over de motie van de PMD-containers is volgens Schuurman om deze in de tas te houden. “Dit wordt meegenomen in behandeling van de nieuwe afvalnota. Hou hem nog in de tas.  We moeten op zoek naar ambities afval, dienstverlening en kosten. In die samenhang kijken wat we kunnen doen

Burgemeester Weber:we zijn begin maart overvallen door corona, we hebben hier geen mee maar wel bijzonder hoeveel de organisatie breed en de handhavers dit op pakken!  De samenleving wilde hierin ook zich aan houden.  Extra beslag op de mensen bij Team Bevolking Zorg maar het was ook een kerntaak van crisisorganisatie. TBZ kreeg veel positieve reacties maar soms ook teleurgestelde reacties soms op noodverordening

Volgens Weber komt er een evaluatie vanuit veiligheidsregio in kader grip 4 maar zeker ook  in de gemeente om daar lessen van te leren.  “De kosten komen hierbij ook kijken maar niet altijd eenvoudig om te knippen wat rijk of gemeente is qua kosten. Ik vind het belangrijk hoe inwoners hoe ze naar ons kijken” legt de burgemeester uit.

Er is een landelijkverbod op knalvuurwerk.  Hoe ga je lokaal om met dit zoals bij verzorgingshuizen of vrijwillige plekken waar bewoners om vragen. Ik kom hier later terug met een informatienota, daar moet ik nog verder naar kijken” aldus Weber.

 Van Drenth: “Gaat de gemeente nog op een of andere manier dat er nog steeds een COVID19 in de gemeente is”?  Weber: “Ja! Corona is niet weg tot er remedie is zoals Vaccin of Medicijn. Die tweede golf kan ook lokaal zijn! Die anderhalve meter maatregel moet in het hoofd blijven!” Van Drent geeft aan dat communicatie op alle niveaus blijven, Weber geeft aan dat eenvoudige boodschap is dat het anderhalve meter is en blijft.

Damen vraagt om een schorsing om met de oppositiepartijen in overleg te treden. Na de schorsing legt Damen namens oppositie uit “De kwaliteit is zodanig matig en dus iets waar we wat niets mee kunnen, hou de zomernota aan of de oppositie stemt tegen!”

Van Wijnen vraagt wat is gevolg als we hem niet vaststellen? De Haas” Formeel krijgt college een vrijbrief maar we hebben die kaders nodig met te veel variabelen, stellen op prijs dat de uitgangspunten uit zomernota worden vastgesteld vanavond”.  De Jonge : “bijzonder jammer dat oppositie zich zo terug trekt, dan onttrek je als oppositie van je verantwoordelijkheid !”

Cock van der Spek gaat door over de Swanladriehoek “goed antwoord wethouder, graag willen we de mening van raad”.  De Jonge wil hem als hoofdzaak en niet als bijzaak op de agenda dus niet nu behandelen.  Van Gerwen ondersteunt de mening van De Jonge, eerst informatienota dan debat. Damen: Ziet verplaatsing geen probleem met verplaatsing, zo gaat het met dorpen dus zo snel mogelijk.  

Van der Spek: startersleningen, in verleden, hoe kijkt raad hier tegen aan?  Damen: heeft belangstelling starterswoningen maar deze leningen zijn niet het goede instrument, constructief is tijdelijke woningen en dan zijn gemeenschappelijk doelstellingen gehaald. Jan Baas ondersteunt dit.  Van Wijnen heeft er weinig behoefte aan deze leningen net als De Jonge.  Klovert ziet niet dat het er komt maar elk middel om jongeren aan een starterswoning te helpen werkt!  

Het amendement bredere parkeerplaatsen Tesla wordt verworpen met 7 stemmen voor 18 tegen, Motie verbinden lokale ondernemers en onderwijs 16 voor 9 tegen, Motie middelen CDA 11 Voor 14 tegen en de motie PMD-containers in de dorpen 11 Voor 14 tegen. De Zomernota wordt aangenomen met 16 stemmen van de coalitie en de 9 oppositie leden stemmen tegen


Volg het laatste nieuws

2,319FansLike
322VolgersVolg
554VolgersVolg