8.5 C
New York
maandag 24 januari 2022

Fietspad langs bron van de Rotte blijft bron van politieke ergernis

Het recreatieschap Rottemeren heeft besloten het oostelijke tracé te handhaven voor een nieuw fietspad langs de bron van de Rotte. Dat tracé loopt over de bestaande Rottedijk. De gemeenteraad van Zuidplas heeft begin dit jaar met een motie opgeroepen andere varianten opnieuw te onderzoeken. Dat onderzoek is nu gereed. Het leidt echter niet tot een andere keuze door het recreatieschap. Raadsleden in Zuidplas lijken zich daar niet zonder slag of stoot bij neer te leggen.

Meer dan 10 jaar aan plannen

Het plan voor de aanleg van het ontbrekende stukje fietspad, tussen Rotterdam en het Bentwoud, heeft een lange historie. Het recreatieschap werkt hier al ruim tien jaar aan. Het sluit aan bij haar ambitie om meer aandacht te geven aan de oorsprong van de Rotte.

“De oorsprong van de Rotte en het voormalige turfstekersdorp Moerkapelle zijn, in het kader van het verhaal van het veen, het bezoeken waard. Door de ontwikkeling van het Bentwoud wordt de recreatieve verbinding tussen de Rottemeren en het Bentwoud van belang. De oorsprong van de Rotte zou een ‘stepping stone’ kunnen vormen tussen de Rottemeren en dit nieuwe recreatiegebied.” (Recreatieschap Rottemeren)

In 2017 tekenden het recreatieschap en de gemeenten Lansingerland en Zuidplas een intentieovereenkomst voor dit fietspad, dat het Verlengde Molengangpad wordt genoemd. Daarin stond een tracé dat deels westelijk en deels oostelijk van de Rotte loopt. Om technische en financiële redenen besloot het recreatieschap ruim een jaar later toch tot een geheel oostelijke variant.

Raadsbrede motie

Na weerstand van bewoners, stelde raadslid Peter Molaar (ChristenUnie/SGP) in 2020 schriftelijke vragen over het gewijzigde plan. In een reportage van Gouwe IJssel Nieuws geeft hij hier een toelichting op. Begin dit jaar werd duidelijk dat ook de gemeenteraad het oostelijke tracé niet ziet zitten. Ze twijfelen aan de verkeersveiligheid van deze variant. Met een raadsbrede motie werd het college opgedragen om andere varianten te laten onderzoeken. Daarmee werd wethouder Daan de Haas teruggefloten. Hij had als lid van het dagelijkse bestuur van het recreatieschap al ingestemd met het oostelijke tracé.

Onderzoek

Het onderzoek naar andere varianten is nu klaar en aan de gemeenteraad gestuurd. Naast het oostelijke tracé (DO op de onderstaande kaart), zijn ook twee westelijke tracés en een nog oostelijker tracé onderzocht. 

Variantenstudie Verlengde Molengangpad (2021)

Op basis van het onderzoek blijft het recreatieschap vasthouden aan het eerder gekozen tracé. Het recreatieschap stelt wel extra verkeersborden voor en zegt dat dit tracé daarmee verkeersveilig is. Voor het éné westelijke tracé is medewerking van het Hoogheemraadschap nodig. Die wil daar niet aan meewerken. Het andere westelijke tracé is 1,1 miljoen euro duurder.  Het recreatieschap heeft aangegeven dat Zuidplas deze kosten moet dragen als hiervoor gekozen wordt. Op basis van het onderzoek gaat het college van Burgemeester en Wethouders van Zuidplas aan het recreatieschap aangeven dat zij door kunnen gaan met de oostelijke variant.

Irritatie bij raadsleden

De zorgen van Molenaar zijn met het onderzoek niet weggenomen. “Daarom blijft onze voorkeur uitgaan naar een route aan de westkant“. Serena Rodenburg (SP) sluit zich daar bij aan. “Met deze informatie zie ik de meerwaarde van dat fietspad nog steeds niet”. Ook raadslid Johan Helmer (PvdA/GroenLinks) is niet blij met het onderzoek. Hij heeft het gevoel dat de andere varianten geen eerlijke kans hebben gehad. “Ik wil een duurzame oplossing en denk niet dat deze variant daarvoor voldoende geschikt is”. Hij kan zijn ergernis over de toon van de nota niet verbergen. “Dat Zuidplas de meerkosten van een andere variant zou moeten betalen, is politieke chantage”. Frans Klovert (D66) steunt Helmer hierin. “Als een goede oplossing een miljoen euro duurder is, dan gaan we dat met elkaar zoeken. Geld moet geen middel zijn om een alternatief er door te drukken”. Ook Rodenburg staat daar voor open “Alles is bespreekbaar, als er maar goed naar alle alternatieven is gekeken”.

Fietsersbond

Toch lijkt geld nog wel eens een te hoge drempel voor fietspaden in Zuidplas. Ad Smit van de Fietsersbond Zuidplas is bang dat de fietspaden het afleggen tegen de investeringen voor de auto. “Je ziet dat er voor auto(snel)wegen zoals de A20 en de Moordrechtboog wel geld is, maar dat geldt niet voor projecten voor de fiets”. Hij heeft begrip voor de zorgen van omwonenden van smalle wegen die in de plannen een fietsweg worden. Dat gebeurt zowel in Moerkapelle als in Moordrecht en Nieuwerkerk. Als alternatief wordt er vaak gewezen naar de ambitieroute tussen Gouda en Nieuwerkerk. Dat is een nieuw aan te leggen fietspad door de polder. “Dat is inmiddels zo duur, dat ik wel weet wat ‘ambitie’ hier betekent. Dat zal wel altijd een ambitie blijven”.

Tegenwind voor de wethouder

Klovert vraagt zich ondertussen hardop af of wethouder de Haas de belangen van Zuidplas wel voldoende verdedigt binnen het recreatieschap. Als het aan Helmer ligt dan wordt dit onderwerp dan ook snel geagendeerd in de gemeenteraad. De Haas zal daar waarschijnlijk met behoorlijke tegenwind geconfronteerd worden. Klovert is benieuwd of De Haas zich dan staande houdt. “Meestal trekt hij in zo’n geval het plan weer in”. Ondanks zijn standpunt zou het D66-raadslid een stevig weerwoord van de wethouder juist wel waarderen. “Als je vindt dat het recreatieschap gelijkt heeft, dan moet je het lef hebben om dat in de raad te verdedigen”.

 

 

Advertentie
Advertentie