8.5 C
New York
donderdag 30 juni 2022

Zuidplas over 4 jaar: “Hoe ziet het leven van huishoudens met laag inkomen eruit?”

“Hoe ziet de wereld van huishoudens met een inkomen van net boven het minimum er over 4 jaar uit?” Dat is één van de vragen die inwoners van Zuidplas hebben ingestuurd naar deze website.

Vanuit de politiek zijn er veel uitgebreide reacties binnengekomen op deze vraag. Veel partijen geven aan dat er heel erg veel afhangt van het landelijk gevoerde beleid dat in Den Haag bepaalt wordt. Toch zien een aantal partijen wel een aantal zaken die de gemeente zou kunnen ondernemen.

Hieronder leest u de volledige antwoorden van de partijen op de vraag: “Hoe ziet de wereld van huishoudens met een inkomen van net boven het minimum er over 4 jaar uit? “

Allereerst wil de ChristenUnie/SGP blijven investeren in de begeleiding van mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Werk is de beste manier om voldoende inkomen te hebben.
Tegelijk zien we ook dat het voor mensen met een inkomen net boven het minimum lastig is om rond te komen. Daarom maken deze inwoners wat de ChristenUnie/SGP Zuidplas betreft méér dan nu gebruik van regelingen die voor hen zijn bedoeld, waarbij er bijzondere aandacht is voor regelingen die bevorderen dat kinderen mee kunnen doen op school en sport. Ook hebben we in ons verkiezingsprogramma aandacht voor mensen die onvoldoende middelen hebben om zelf te investeren in energiebesparing. Voor mensen met problematische schulden wil de ChristenUnie/SGP Zuidplas een lokaal schuldfonds oprichten. Daardoor hebben zij alleen de gemeente als schuldeiser. Hiermee willen we bereiken dat mensen minder stress hebben over hun financiën en zich beter kunnen richten op hun toekomst.

Hoewel de gemeente zich niet bezighoudt met inkomenspolitiek vindt D66 dat de gemeente altijd maatwerk moet bieden om kwetsbare inwoners (financieel) te ondersteunen. Daarvoor wil D66 minimaal de volgende zaken inzetten:
• Voor iedereen die wil werken is er de mogelijkheid om aan de slag te gaan, liefst in betaald werk, anders als vrijwilliger.
• Een loket in Zuidplas van IJsselgemeenten voor inwoners in de bijstand.
• We verdubbelen de mogelijkheden voor beschut werk.
• De gemeente zet in op verbetering van preventie en vroeg signalering bij armoede en
schuldenproblematiek.
• De gemeente maakt duidelijker welke kwijtscheldings- en steunregelingen
beschikbaar zijn.
• De gemeente start geen invorderingsprocedures tegen mensen met problematische schulden.
• Schuldhulpverlening wordt minder bureaucratisch en meer mensgericht.
• De gemeente ondersteunt initiatieven die armoede, eenzaamheid en depressie helpen bestrijden

Wij zullen er alles aan doen om deze groep inwoners actief te ondersteunen zodat de wereld er voor hen over vier jaar mooier uitziet. Wij doen dit door de energietransitie ook voor deze groep haalbaar en betaalbaar te maken. Verder zorgen wij ervoor dat voldoende betaalbare woningen gerealiseerd zullen worden. Wij zullen ervoor zorgen dat de toegang tot voorzieningen voor deze groep mensen verbetert en dat de gemeentelijke lasten voor deze groep niet verder zullen stijgen. Bovendien willen wij de regels voor de bijstand versoepelen zodat mensen met een bijstandsuitkering in de toekomst gewoon giften mogen ontvangen.

Juist deze groep heeft het heel zwaar. Zij komen net niet in aanmerking voor veel regelingen. Wij moeten ruimhartig zijn met ‘grensgevallen’ en ruimte houden voor maatwerk.

We weten dat juist de gezinnen die tussen wal en schip vallen, niet altijd de weg naar hulpverlening kunnen vinden. We zorgen dat de gemeente een actieve rol pakt richting deze kwetsbare groep en voor iedereen toegankelijk en benaderbaar is, zodat hulpvragen tijdig gesignaleerd worden.

NEZ hoopt oprecht beter. Veel van het inkomensbeleid is een zaak van de Rijksoverheid. Binnen de Participatiewet moet bezien worden hoe de gemeente ruimer kan acteren (handelen in de geest van de wet, niet strikt naar de letter van de wet). Inwoners met alleen een AOW pensioen moeten financieel ondersteund kunnen worden.

Als het huidige landelijke beleid doorzet slecht. Het minimumloon en de AOW (en andere uitkeringen) stijgen niet of nauwelijks, terwijl alles om ons heen duurder word. Lokaal steunt de SP daarom initiatieven als de boodschappenkast, maar echte verandering op dit punt moet landelijk afgedwongen worden.

Inkomenspolitiek is geen taak van de gemeente en de VVD vindt dat dit zo moet blijven. De gemeentelijke minima-regelingen in Zuidplas blijven bestaan.

Dit artikel maakt onderdeel uit van de serie “Hoe ziet Zuidplas er over 4 jaar uit?”. Deze vraag stelde Gouwe IJssel Nieuws eerder aan haar lezers. De vragen die zijn ingestuurd zijn door de redactie van deze website samengevoegd tot een aantal vragen. De vragen zijn voorgelegd aan alle politieke partijen die in Zuidplas meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. VVD, Christenunie/SGP, CDA, PvdA/GroenLinks, Nieuw Elan Zuidplas, SP en D66 hebben de vragen die inwoners gesteld hebben van een antwoord voorzien.

Advertentie