8.5 C
New York
donderdag 30 juni 2022

Zuidplas over 4 jaar: “Hoe lossen we de problemen in de jeugdzorg op?”

“Hoe lossen we de problemen in de jeugdzorg op?” Dat is één van de vragen die inwoners van Zuidplas hebben ingestuurd naar deze website.

Vanuit de politiek zijn er veel uitgebreide reacties binnengekomen op deze vraag. Sommige partijen zien een (deel van de) oplossing bij het inzetten op preventie. Andere partijen vinden vooral dat er geld bij moet vanuit de landelijke overheid. Ook noemen verschillende partijen Stichting ZO! als een (deel van de) oplossing.

Hieronder leest u de volledige antwoorden van de partijen op de vraag: “Hoe lossen we de problemen in de jeugdzorg op?”

De oplossing moet gevonden worden in preventie en het beperken van de kosten. De lobby naar het rijk blijft doorgaan. Versterking van de Stichting ZO! gaat helpen!

We kijken vooral kritisch naar het geld. Follow the money, waar gaat het heen. Geld voor de zorg moet ook echt naar de zorg gaan. Niet naar directies en besturen. Onze jongeren zijn geen verdienmodel, ze zijn onze toekomst. Daar moeten we goed en zuinig mee omgaan.

Er moet meer geld komen uit het rijk. Wij vinden het niet eerlijk dat deze extra lasten uit de ‘gemeentezak’ moeten komen. Hiervoor hebben we al eerder een oproep gedaan, want de wachtlijsten zijn te lang. We blijven hier aandacht voor vragen. Daarnaast vinden wij dat jongeren meer plek moeten krijgen. Ons uitgangspunt is dat er over 4 jaar een jongerencentrum en 4 dorps jongerenwerkers klaarstaan als aanspreekpunt voor alle jongeren. Dankzij korte lijntjes tussen jongerenwerkers, scholen, boa’s en wijkagenten is er meer oog voor elkaar en komen er minderen jongeren met jeugdzorg in aanraking of kunnen ze eerder de zorg krijgen die ze nodig hebben. Onderlinge verbondenheid, bijvoorbeeld in verenigingsverband, helpt jongeren uit de problemen te blijven.

Het verbeteren van de gezondheid en veiligheid en kansen van onze kinderen en jongeren staat voorop, dat is ons doel. En als er problemen ontstaan moet er op tijd goede hulp zijn. Het oplossen van de problemen in de jeugdzorg ligt daarom aan de ene kant bij preventie: voorkomen is beter dan genezen. De ChristenUnie/SGP Zuidplas wil steviger inzetten op een kansrijke start voor kinderen en samen met het onderwijs investeren in een veilige schoolomgeving. Tegelijk is de ChristenUnie/SGP ook kritisch over de effectiviteit van zorg en ondersteuning. Samen met zorgaanbieders willen we dit beter monitoren om daar samen ook van te leren en te verbeteren Zo werken we samen aan steeds meer impact voor kinderen en jongeren in Zuidplas.

De problematiek is divers: informatie en communicatie, financieel en de juiste zorg tegen fatsoenlijke tarieven. De zorg dient voorop te staan. NEZ wil stringentere informatie over / rapportages van de Stichting ZO! teneinde financieel bij te kunnen sturen.

D66 vindt dat vernieuwing en verbetering van de jeugdzorg noodzakelijk is. Kinderen en gezinnen die het nodig hebben, moeten we een veilige plek bieden en moeten we lokaal ondersteunen. Als gemeente moeten we initiatieven zoals het Heppie (t)Huis, buur(t)gezinnen, en Home Start ondersteunen. We stimuleren innovatieve vormen van lokale jeugdhulp. D66 vindt dat niemand te lang voor hulp op zichzelf aangewezen moet zijn. We hechten aan vaste gezichten en een snelle start van passende hulp. Daarom moet de gemeente zorgen dat de zorg toegankelijk, dichtbij, kwalitatief goed en passend is. De regeldruk moet verminderd worden, zodat professionals de ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn. De organisatie en uitvoering van de hulp in het sociaal domein is opgedragen aan de Stichting ZO! De gemeente moet erop toe zien dat Stichting ZO! hierin haar cruciale rol speelt en actief samenwerkt met IJsselgemeenten en de huisartsen in Zuidplas.

Wij verwachten geen forse extra bijdrage van het Rijk. Om de problemen op te lossen zullen we er dus voor moeten zorgen dat er minder geld gaat naar bureaucratie en verantwoording. Ook zullen wij goed luisteren naar de professionals uit het werkveld om erachter te komen hoe het werk voor hen beter en plezieriger kan zodat de mensen die we hebben effectiever zijn en er minder uitstroom is. Verder denken wij aan oplossingen als inzetten op betere pleegzorg zodat minder kinderen in een tehuis geplaatst moeten worden.

Dit artikel maakt onderdeel uit van de serie “Hoe ziet Zuidplas er over 4 jaar uit?”. Deze vraag stelde Gouwe IJssel Nieuws eerder aan haar lezers. De vragen die zijn ingestuurd zijn door de redactie van deze website samengevoegd tot een aantal vragen. De vragen zijn voorgelegd aan alle politieke partijen die in Zuidplas meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. VVD, Christenunie/SGP, CDA, PvdA/GroenLinks, Nieuw Elan Zuidplas, SP en D66 hebben de vragen die inwoners gesteld hebben van een antwoord voorzien.

Advertentie