8.5 C
New York
dinsdag 25 juni 2024

Gemeente Zuidplas teleurgesteld in participatietraject Rotterdam The Hague Airport

Het college van B&W uit Zuidplas heeft in een brief aan de de medeparticipanten laten weten teleurgesteld te zijn in het participatietraject van het nieuwe luchtvaarbesluit van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Zuidplas spreekt dat uit mede namens de gemeenten Gouda en Waddinxveen met wie de uitkomsten zijn gereflecteerd. In alle stukken van het participatietraject komt de naam Zuidplas slechts één keer voor, in de lijst van de deelnemers.

In de brief is terug te lezen :”We zijn van mening dat de gesprekken met participanten nuttig zijn geweest, in die zin dat er meer inzicht en begrip is ontstaan in elkaars belangen en standpunten, en dat er over bepaalde deelonderwerpen overeenstemming is bereikt. Ondanks deze positieve noot overheerst bij het opmaken van de balans een gevoel van teleurstelling“.

Deze teleurstelling kent al een voorgeschiedenis, Zuidplas mocht niet meepraten als direct belanghebbenden terwijl boven Zevenhuizen de landing wordt ingezet en er overlast wordt ervaren door een deel van de inwoners. Hierover zijn schriftelijke vragen gesteld over dat er in andere gemeenten rond de luchthaven wel en in Zuidplas geen bewonersavonden zijn gehouden. De presentatie van de luchthaven in een raadscommissie viel niet in goede aarde bij de raadsleden en uiteindelijk werd het participatie traject unaniem door de raad verworpen. Een groot deel van de raadsleden zag krimp in plaats van groei als toekomstbeeld.

In de plannen van de luchthaven staat dat er wel groei kan komen door meer vluchten toe te staan door middel van stillere vliegtuigen. Wel wil de luchthaven het aantal vluchten rond de randen van de openingstijden van het groothandelsverkeer terugbrengen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de vakantievluchten die nu om 07:00 uur vertrekken en waarvan men tot aan 2033 wil opschuiven naar 08:30 uur.

In de brief stelt de gemeente Zuidplas dat het een teleurstelling is dat er geen overeenkomst is onder de participanten is voor een voorkeursscenario en dat de inbreng van bewoners en de zichtbaarheid daarvan in het eindresultaat is wat de gemeente betreft onder de maat is gebleven. “Het is extra pijnlijk dat bewonersvertegenwoordigers niet (alleen) uit het participatietraject zijn uitgestapt om inhoudelijke redenen. De spelregels van het participatieproces waren voor hen namelijk niet werkbaar. Overleg voeren met een brede achterban verdroeg zich niet met onderwerp
strikte afspraken over geheimhouding van stukken. Het is zeer onbevredigend en teleurstellend dat hiervoor uiteindelijk geen oplossing is gevonden
” aldus Zuidplas.

Zuidplas had graag gezien dat een overtuigender pakket aan hinder reducerende maatregelen haalbaar zou zijn bevonden. Het overwegen waard zijn maatregelen als een verdergaande/strengere nachtsluiting, het loslaten van groeidoelstellingen, het in hogere mate laten vervallen van geluidruimte en versterkt inzetten op het gebruik van vaste aanvliegroutes.

Zuidplas is niet blij dat men pas op een heel laat moment de geluidscontour heeft ontvangen : “Het berekeningsresultaat voor de 48 dB(A) contour ontvingen we erg laat, namelijk op 28 oktober 2022. Het westelijk deel van de kern Zevenhuizen kan binnen deze contour komen te liggen. We hebben feitelijk nog geen tijd gehad om de consequenties hiervan goed te bekijken. Vooralsnog nemen we aan dat de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de gemeente Zuidplas niet wordt belemmerd. We blijven dit belang nauwlettend in de gaten houden“.

De gemeente heeft ervaren dat te weinig inzichten waren tijdens de onderhandelingen waardoor er geen goede besluitvoering kon zijn : “We hebben het als een gemis ervaren dat er tijdens het participatieproces (te) weinig inzicht kon worden gegeven in de effecten van concept-afspraken die op tafel lagen. Zonder een goed inzicht in de effecten van te maken afspraken is het erg moeilijk om onderhandelingen te voeren“. Zuidplas doet hier op bijvoorbeeld wat de effecten van het inzetten van stillere vliegtuigen kan zijn, daar waar Zuidplas graag dit ten goede van de natuur had willen zien en niet om meer vluchten te kunnen uitvoeren.

In een informatienota aan de gemeenteraad van Zuidplas laat men weten dat de participatie oveeenkomst geen juridische status heeft op het luchtvaartbesluit en als dit besluit er ligt gaat de gemeente dit bestuderen. Bij de MER kan dan de gemeente Zuidplas er voor kiezen om een zienswijze in te dienen.

Advertentie